Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v priebehu troch rokov, sa mesto snaží zabezpečiť udržateľné klimatické podmienky pre život súčasných aj budúcich generácií obyvateľov.

obr: Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Sumár realizovaných aktivít zameraných na úsporu energií, ekologickú dopravu, zelenú a modrú infraštruktúru, odpadové hospodárstvo a inteligentné riešenia priniesla záverečná konferencia projektu Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.

Na vlastnej koži

Neznesiteľné horúčavy, extrémne suchá, prívalové dažde aj ničivé povodne. Klimatickú zmenu čoraz častejšie a intenzívnejšie pociťujú už aj obyvatelia Brezna. V snahe minimalizovať tieto negatívne javy sa mesto rozhodlo zapojiť do výzvy ministerstva životného prostredia s názvom SK-Klíma a získalo grant vo výške 1,4 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Vďaka týmto prostriedkom sa mu v priebehu troch rokov podarilo zrealizovať celkovo 19 investičných aktivít vychádzajúcich zo strategického dokumentu Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno, ktorého cieľom je zvýšenie odolnosti voči negatívnym vplyvom klimatickej zmeny.

Prijaté opatrenia prispeli k zlepšeniu energetickej efektívnosti verejných budov, zníženiu emisií skleníkových plynov investíciami do elektromobility a prostriedkov nemotorovej dopravy, k úsporám energií vďaka využitiu inteligentného verejného osvetlenia, k ochladzovaniu prostredia pomocou rozširovania zelenej a modrej infraštruktúry, zachytávaniu zrážkovej vody na jej opätovné použitie či k vytvoreniu podmienok na dôkladnú separáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Brezno môže byť inšpiráciou

Projekt sa okrem investičných aktivít zameral aj na edukačnú činnosť a osvetu v oblasti environmentálneho povedomia a to nielen v online priestore (breznoklima.sk), ale aj prostredníctvom odborných konferencií. Posledná z nich sa uskutočnila v druhý aprílový štvrtok na pôde Mestského hotela Ďumbier s cieľom zhrnúť a zhodnotiť výsledky úspešného projektu vo forme odborných prezentácií, ale aj prostredníctvom putovnej výstavy s názvom Brezno a zmena klímy. Pozvanie na záverečné sympózium prijali špecialisti v oblasti životného prostredia, analytici monitoringu meteorologických meraní, vývojári technologických spoločností, ale aj zástupcovia Smart Cities klubu či dodávateľských firiem.

Úvodné slová patrili primátorovi Brezna Tomášovi Abelovi, ktorý vyzdvihol aktívnu spoluprácu mesta s jednotlivými partnermi projektu a vyjadril vďaku všetkým, ktorí participovali na jeho úspešnej realizácii. „Celý projekt začal na základe našej spolupráce s klubom Smart Cities Slovensko, v rámci ktorej som sa zúčastnil na úvodnej konferencii v nórskom Osle. Následne sme našli nórskeho partnera, vďaka čomu sme mohli získať zdroje a začať s projektom. Nie je celkom obvyklé, aby sa také malé mestá, ako je Brezno, zapájali do obdobných projektov, ale verím, že budeme inšpiráciou aj pre iné samosprávy na Slovensku. Opatrenia, ktoré sme prijali a ktoré zmierňujú negatívne dôsledky zmeny klímy v mestskom prostredí totiž môžeme dnes bezpochyby označiť za veľmi potrebné, dokonca nevyhnutné,“ zhodnotil primátor.

Zoznam aktivít je dlhý

Po prezentácii Tatiany Babalovej z  Ministerstva životného prostredia SR, ktorá v skratke predstavila grantový Program SK-Klíma, nasledoval príspevok vedúcej odboru riadenia projektov v Brezne Milady Šimkovičovej, v ktorom zosumarizovala výsledky ukončeného projektového zámeru mesta. Samospráve sa vďaka nemu podarilo zrealizovať plánované investície na zvýšenie energetickej efektívnosti materských škôl na Hradbách a Ulici Boženy Němcovej, kde boli zároveň umiestnené aj zberné nádoby na dažďovú vodu. V uliciach mesta pribudlo 560 smart senzorov na monitoring kvality ovzdušia, ako aj 28 energeticky úsporných solárnych svietidiel. Breznianska radnica zároveň kúpila ďalší elektromobil a desať bicyklov vrátane stojanov na služobné účely pre zamestnancov mestského úradu a Technických služieb a v najbližšom období plánuje zmeniť povrchy asfaltových ihrísk na svetlé plochy, aby nedochádzalo k ich prehrievaniu. Posun nastal aj v oblasti odpadového hospodárstva, keď sa nákupom 50 kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad zlepšila jeho separácia a ekologické zhodnocovanie. Postupne budú viditeľné i opatrenia súvisiace s masívnou výsadbou zelene v podobe kvitnúcich lúčnych spoločenstiev, mobilných stromov, rastlinnej sochy cyklistu či funkčnej vertikálnej vegetácie na viacerých miestach v meste.

Nádej na zlepšenie

Po analytickom príspevku spracovateľa Akčného plánu Jana Matouša, v ktorom na základe zozbieraných dát pomenoval hlavné klimatické hrozby pre Brezno a navrhol efektívne a adresné riešenia, sa k slovu dostal zástupca dodávateľa pre inštaláciu senzorov kvality ovzdušia Peter Kočalka, ktorý priblížil proces online monitoringu znečistenia životného prostredia aplikovaný na území mesta. O svoje odborné poznatky a skúsenosti z praxe sa podelil aj vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Martin Kremler, ktorý prítomných oboznámil s alarmujúcimi výsledkami meraní mobilnej monitorovacej stanice umiestnenej na breznianskom námestí počas šesťmesačného kontrolného obdobia. Brezno sa podľa nich zaradilo k trom najrizikovejším oblastiam na Slovensku s vysokou koncentráciou prachových častíc v ovzduší, pričom ich zdrojom sú predovšetkým lokálne kúreniská.

Pozitívnu inšpiráciu vo vzťahu k životnému prostrediu priniesol v krátkom dokumente zo Švédska a Dánska predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík a posledný so svojím príspevkom vystúpil vedúci investičného odboru v Brezne Ivan Kamenský, ktorý priblížil ďalšie aktivity mesta zamerané na elimináciu negatívnych vplyvov klimatickej zmeny.

Milada Šimkovičová, ktorá spolu so svojím tímom úspešný environmentálny projekt vypracovala a koordinovala, po záverečnej konferencii dodala: „Tri roky práce hodnotím na výbornú. Spoločne s tímami odboru riadenia projektov

a investičného odboru sa nám podarilo dokončiť veľmi peknú a prospešnú vec, vďaka ktorej bude naše mesto pripravené adaptovať sa na rýchlo sa meniacu klímu. Verím, že Brezno bude schopné odolávať týmto zmenám a výsledky našej práce povedú k zlepšeniu životného prostredia pre všetkých obyvateľov Brezna.“

Zdroj: https://www.brezno.sk/brezno-sa-prisposobuje-zmene-klimy.-aktivne-systematicky-a-zodpovedne/?f=