Podpora cyklistickej dopravy v členských mestách SCK: Kľúč k udržateľnej mestskej mobilite

Úvod

Cyklistická doprava zohráva zásadnú úlohu pri transformácii mestského prostredia smerom k udržateľnosti a zdravšiemu životnému štýlu. Súťaž „Do práce na bicykli“ je národná kampaň, ktorá podporuje cyklistickú dopravu v mestách. Jej cieľom je motivovať zamestnancov, aby využívali bicykle, chôdzu a verejnú dopravu na dochádzanie do práce, čím sa prispieva k ekologickejšiemu a zdravšiemu mestskému prostrediu. Súťaž bola určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa zaregistrovali na oficiálnej stránke. Tímy zložené z 2-4 zamestnancov firiem a inštitúcií počas júna evidovali svoje cyklistické dochádzanie.

Mnohé mestá po celom svete už implementovali úspešné cyklistické programy. Napríklad Kodaň a Amsterdam sú známe svojou rozsiahlu a efektívnou cyklistickou infraštruktúrou, ktorá slúži ako model pre ostatné mestá.

Výhody

  • Zdravie: Podpora fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu.
  • Ekologický prínos: Zníženie emisií a dopravného zaťaženia.
  • Spoločenské uznanie: Pozitívny prístup k cyklistom ako prínosu pre spoločnosť.

Výsledky členských miest SCK

Výsledky kampane za rok 2024 ukazujú významný nárast účasti a pozitívny dopad na miestne komunity. Hlavné ukazovatele zahŕňajú:

  1. Počet účastníkov: Kampaň pritiahla tisíce účastníkov z celej krajiny (14 774) , vrátane zamestnancov rôznych firiem a organizácií. Mestá, ktoré sú členmi Smart Cities klubu, vykázali vyššiu účasť a angažovanosť.
  2. Najazdené kilometre: Účastníci celkovo najazdili tisíce kilometrov na bicykloch, čo prispelo k zníženiu emisií CO2 a zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách.
  3. Úspory CO2: Kampaň prispela k výrazným úsporám v emisiách oxidu uhličitého (389 283,17 kg CO2), čím pomohla v boji proti klimatickým zmenám. Množstvo ušetreného CO2 je významným ukazovateľom environmentálnych prínosov kampane.
  4. Podpora infraštruktúry: Mestá zapojené do kampane zaznamenali zvýšený tlak na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Vyšší počet cyklistov v mestách podnietil miestne samosprávy k investíciám do bezpečných cyklotrás a parkovísk pre bicykle.

Na základe dostupných údajov, predstavuje nasledujúca tabuľka kľúčové výsledky kampane pre vybrané členské mestá SCK:

Najvyššia účasť zaznamenalo mesto Košice, kde počet účastníkov činil (350), čo zodpovedá ich najväčšiemu prínosu v rámci najazdených kilometrov a úspor CO2. Mesto Košice vedie s 20 000 kilometrami a úsporou 4800 kg CO2, čo demonštruje najväčší environmentálny prínos medzi hodnotenými mestami. Mesta Trnava (15000 km) a Žilina (14000 km) tiež dosiahli vysoké hodnoty v počte najazdených kilometrov a úspor CO2 (3600 kg a 3360 kg CO2). Menšie mestá ako Záhorská Bystrica a mesto Lipany a Lučenec vykázali nižšie čísla v počte účastníkov a najazdených kilometroch, čo sa prejavilo aj na nižších úsporách CO2. Priemerný počet najazdených km v rámci členských mest SCK činil 5 915 km a priemerná úspora CO2 činila 1 419 kg.

Z tejto analýzy je zrejmé, že menšie mestá (čo do rozlohy) môžu mať relatívne vyšší počet najazdených kilometrov na km². Tento ukazovateľ môže byť užitočný pri hodnotení efektivity účasti v environmentálnych projektoch vzhľadom na rozlohu mesta. Záhorská Bystrica má najvyšší počet najazdených kilometrov na km² (300 km/km²). Trnava a Mesto Púchov nasledujú s 209.79 km/km² a 186.92 km/km². Považská Bystrica má najnižší počet najazdených kilometrov na km² (36.46 km/km²).

V rámci analýzy bola taktiež zistená veľmi silná pozitívna korelácia medzi počtom účastníkov a najazdenými km a to na úrovni 0,989. Znamená to, že s rastúcim počtom účastníkov roste počet najazdených km. Taktiež bola zistená korelácia medzi počtom najazdených km a úsporami CO2 a na úrovni 1,0. Znamená to, že nárast najazdených km priamo odpovedá nárastu úspor CO2.

Odporúčania:

  1. Zlepšenie infraštruktúry: Zvýšená účasť v mestách ako Košice, Trnava a Žilina naznačuje potrebu pokračovať v investíciách do cyklistickej infraštruktúry.
  2. Motivačné programy: Menšie mestá môžu zvýšiť účasť prostredníctvom motivačných programov a kampaní na zvyšovanie povedomia o výhodách cyklistiky.
  3. Vzdelávanie a osveta: Pokračovanie v osvetových aktivitách môže pomôcť zvýšiť zapojenie a podporiť ekologické dopravné správanie u väčšieho počtu obyvateľov.

Záver

Podpora cyklistickej dopravy je kľúčovým krokom k vytvoreniu udržateľných a zdravých mestských prostredí. Investície do cyklistickej infraštruktúry a politiky môžu priniesť významné ekologické, zdravotné a ekonomické výhody. Pre úspech je však nevyhnutná koordinovaná spolupráca medzi vládnymi orgánmi, komunitami a jednotlivcami. Súťaž „Do práce na bicykli“ prináša tieto pozitívne zmeny v mestách, podporuje ekologické druhy dopravy a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju mestského prostredia. Výsledky jasne ukazujú, že kampane na podporu cyklistickej dopravy majú pozitívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života v mestách. Pokračujúca podpora a rozvoj cyklistických iniciatív sú kľúčom k udržateľnému mestskému rozvoju.