Smart riešenia výrazne urýchlia reštart ekonomiky

Ekonomiku utlmenú koronavírusom pomôžu znovu rozbehnúť aj smart riešenia. Zhodli sa na tom inteligentné samosprávy združené v Smart Cities Klube. Predstavitelia inovatívnych miest, krajov a združení prišli na štvrtkovom valnom zhromaždení s konkrétnymi návrhmi oblastí, kde moderný prístup zvýši kvalitu života obyvateľov a pomôže oživeniu aj na lokálnej úrovni. Pandémia podľa samospráv okrem iného ukázala potrebu zavádzať v mestách funkčné technológie a myslieť pri tom i na súkromie a na elimináciu vendor lock-in riešení. Stretnutie smart miest sa vôbec po prvý krát konalo online.

Členovia klubu sa zhodli na tom, že oblasť Smart Cities je dôležitou cestou pre zefektívnenie fungovania miest. Problematika Smart City sa však často zužuje len na individuálne riešenia v oblasti informatiky alebo high-end technológie. Členovia Smart Cities klubu túto tému vnímajú v širšom kontexte, jej prínos vidia najmä v zvyšovaní efektívnosti fungovania miest, lepšej komunikácii s obyvateľmi a celkovom zvyšovaní kvality života v mestách. Situácia, spôsobená ochorením COVID-19, však ukázala, že v tejto oblasti treba na Slovensku pridať do kroku. Na prvom online valnom zhromaždení 23. apríla sa hovorilo aj o cieľoch novej komisie, čiže o digitalizácii a zelenej dohode, ktoré sú v súlade s problematikou smart cities a zároveň sa po pandémii neocitli na druhej koľaji.

Súčasná pandémia jasne ukázala, že smart inovácie v oblasti procesov umožňujú mestu fungovať aj za sťažených podmienok. Vedúci odboru digitalizácie a informatizácie mesta Banská Bystrica Peter Dolíhal napríklad uviedol, že mestu sa teraz veľmi hodia dlhodobé investície do infraštruktúry. Samospráva už prešla do cloudu a využíva video stretnutia. Práve Banská Bystrica zabezpečila technologické zázemie pre online Valné zhromaždenie Smart Cities klubu. „V súčasnej náročnej dobe vieme oceniť možnosti, ktoré nám moderné technológie priniesli,“ poznamenal Dolíhal. Aj ostatní predstavitelia samospráv uvádzajú, že obmedzenia pre šíriaci sa koronavírus ich prinútili zrýchliť zavádzanie smart riešení do života. „Koronavírus musíme v niektorých ohľadoch vnímať ako príležitosť. To, čo doteraz nebolo možné, zrazu možné je,“ komentoval predseda občianskeho združenia SCK Miloslav Jurík.

Členovia Smart Cities klubu preto prichystali cestovnú mapu pre reštart ekonomiky s využitím smart riešení. Ideálna by bola podľa nich schéma komunálnych investičných balíčkov v oblastiach:

  • čistoty verejných priestorov,
  • udržateľnej mobility,
  • kvality života v mestách,
  • zelených opatrení,
  • urbanizmu.

Navrhované konkrétne opatrenia sa dajú zrealizovať v krátkom čase a významne tak môžu podporiť lokálnu ekonomiku už v priebehu nasledujúcich mesiacov. Zároveň podstatnou mierou prispievajú k adaptácii na zmenu klímy a napĺňajú globálne zámery, napríklad Ciele udržateľného vývoja, ako ich definuje OSN. Podpora by pritom mohla mať návratnú aj nenávratnú formu. „Myslíme si, že na tieto témy by mali byť peniaze uvoľňované aj z eurofondov, v rámci riešenia krízy spôsobenej Covid-19. Ide totiž o činnosti, ktorých efekt je rýchly a benefity pocítia aj budúce generácie. Považujeme to za zmysluplne a cielene dobre investované zdroje,“ konštatuje Miloslav Jurík. Navrhované riešenia okrem podpory lokálnej zamestnanosti pomôžu naštartovať aj miestne služby. Zástupcovia Smart Cities klubu sú pripravení tieto opatrenia prerokovať aj so zástupcami štátnej správy, so zapojením ďalších relevantných organizácií a prípadne pripraviť variantné návrhy

Reštart ekonomiky by mal rešpektovať solidárny princíp – každý by mal čiastočne ustúpiť zo svojich nárokov v prospech celku. „Práve mestá by mohli v súčasnej kríze pomôcť pri naštartovaní významnej časti hospodárstva a zároveň zaistiť zlepšenie života obyvateľov, čo by bol očakávaný výsledok – za podmienky, že dostanú patričnú finančnú injekciu. Výhodou je, že mestá a obce ju majú odkiaľ dostať a vedia finančné zdroje zmysluplne využiť a podporiť regionálnu zamestnanosť,“ vysvetľuje zakladateľ SCK Vladimír Jurík. Podľa neho treba pripraviť zjednodušené výzvy na dočerpanie zvyšných eurofondov na komunálne investície a vytvoriť schému bezúročných štátnych úverov pre samosprávy. Smart samosprávy na Valnom zhromaždení vyjadrili podporu konkrétnym návrhom SCK.

Na Valnom zhromaždení členovia združenia zhodnotili aj fungovanie organizácie za minulý rok a revidovali plány na rok 2020, ktorý je ovplyvnený pandémiou. Predbežne sa napríklad presunul termín 6. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities na 23. september. „Na konferencii plánujeme predstaviť novú víziu fungovania klubu na ďalšie obdobie ako aj nové plánované činnosti, aby bol klub efektívnou a účelnou platformou pre všetkých jeho členov,“ hovorí Miloslav Jurík. Pokračovať sa bude aj v Smart City Academy, ktorá slúži ako platforma na výmenu know-how a overených riešení medzi jednotlivými mestami.

Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou, ktorá slúži na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. „Zdieľanie skúseností medzi členmi, ako aj prenos skúseností zo zahraničia je jednou zo základných oblastí činnosti Smart Cities klubu a pridanou hodnotou pre zapojené samosprávy,“ dodáva M. Jurík.