ÚPVII zorganizoval konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní programov priamo riadených Európskou komisiou a ich synergiou s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami.

Odborníci na priamo riadené programy z  krajín V4+4 – Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska si na konferencii vymenili svoje skúsenosti z využívania finančných prostriedkov z priamo riadených fondov, podelili sa s príkladmi dobrej praxe a úspešnými projektmi. Za Smart Cities klub sa konferencie zúčastnil jeho predseda Mgr. Miloslav Jurík.

Spolu s našimi partnermi z  V4+4 sme hľadali možnosti na zefektívnenie využívania financií z priamo riadených programov, v ktorých je vyčlenených až 175 miliárd eur. Slovensko z nich doteraz takmer nečerpalo, a preto sa ich musíme naučiť využívať,“ uviedol podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti a rady aj predstavitelia Európskej komisie, na čele s riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (tzv. DG REGIO) Erichom Unterwurzacherom a riaditeľkou Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Andrianou Sukovou.

Pomocou priamo riadených programov môžeme kompenzovať možné straty z kohéznej obálky pre ďalšie programové obdobie, ktoré sú spôsobené daňou za úspech,“ povedal R. Raši s tým, že Slovensku sa v posledných rokoch darilo, má historicky najnižšiu nezamestnanosť a podiel HDP na občana vzrástol z 55 % priemeru EÚ v roku 2003 na súčasných 77 %, a preto by naša alokácia z európskeho rozpočtu na ďalšie programové obdobie rokov 2021–2027 mala byť nižšia.

„Programy priamo riadené Európskou komisiou ponúkajú dodatočné finančné prostriedky pre krajinu, ako aj možnosti zapojiť sa do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore. Náš úrad si kladie za cieľ zefektívniť využívanie nástrojov podpory Európskej únie na Slovensku,“ povedala generálna riaditeľka sekcie Centrálneho koordinačného orgánu na Úrade podpredsedu vlády Denisa Žiláková. ÚPVII preto plánuje posilnenie centrálnej koordinácie a usmerňovania priamo riadených programov v podmienkach Slovenskej republiky či zlepšenie informovanosti potenciálnych prijímateľov týchto programov vytvorením webovej stránky www.eurofondy.gov.sk.

Medzi jeden zo záverov konferencie, ktorý je dôležitý aj pre žiadateľov z prostredia miest, možno uviesť celkovú zmenu k prístupu k financovaniu projektov v budúcnosti. Slovensko v súčasnosti nemá zavedený motivačný systém pre aktívne využívanie priamo riadených programov a medzi odporúčania, ktoré už začala napĺňať sekcia CKO alebo sa o ne bude snažiť patria:

  • refundovanie nákladov spojených s prípravou projektu (úspešným žiadateľom z PRP)
  • spolufinancovanie realizačných nákladov z EŠIF (najmä z ERDF) nad rámec prijatého grantu z PRP
  • zriadenie kontaktného bodu PRP v Bruseli
  • transfer z EŠIF do PRP (čo už je v súčasnosti legislatívne už prednastavené)

V budúcnosti je tiež možné očakávať väčší dôraz na synergie jednotlivých projektov, vzájomné spolufinancovanie resp. financovanie z viacerých zdrojov a komplementaritu. Oveľa väčší dôraz tiež bude kladený na zapojenie zahraničných partnerov a väčšiu mieru inovácií financovaných projektov a riešení. S tým budú súvisieť vyššie nároky na profesionalizáciu riadiacich pracovníkov miest, aktívne používanie anglického jazyka a vzájomné zdieľanie skúseností a poznatkov. Jeden z programov, ktorý v súčasnosti pomáha práve v tejto oblasti je program URBACT.

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII), doplnenie Smart Cities klub.