Členské mesta SCK uspeli so žiadosťami o dotáciu v rámci cyklovýzvy z Plánu obnovy

Ministerstvo dopravy vyhodnotilo I. cyklovýzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Za 30 miliónov eur podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. Mesto Trnava, Šaľa, Prešov, Partizánske, Košice sú jednými z úspešných žiadateľov. Vo výzve boli oprávnenými žiadateľmi mestá nad 20-tisíc obyvateľov, združenia obcí či samosprávne kraje.

Z Plánu obnovy plánuje mesto Trnava zrealizovať ďalší úsek cyklotrasy, ktorý začína od parku Janka Kráľa po ulici Bedřicha Smetanu, ďalej pozdĺž ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesa s napojením na existujúcu cyklotrasu na ulici Ružindolská v celkovej dĺžke 2,04 km.

„Veľký záujem o výzvu jednoznačne svedčí o tom, že cyklodoprava na Slovensku má budúcnosť. Týchto 25 projektov je veľkým krokom k zlepšeniu podmienok cyklistov a verím, že budeme motivovať ľudí, aby autá vymenili za bicykle. Verím, že úspešné samosprávy sa čo najskôr pustia do realizácie projektov,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič.

Mesto Prešov podalo dve žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na cykloprojekty. Išlo o projekt „Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom“ – Dĺžka trasy bude 1,232 km a „Cyklochodník pri Prešovskej univerzite s napojením na cyklolávku“.

Od realizácie takýchto projektov a rozšírenia cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov sa očakáva aj komfortnejšie a bezpečnejšie napojenie na cykloželezničku, ktorou sa dopravujú obyvatelia okolitých obcí do Prešova za prácou. Cieľom mesta je podporovať udržateľnosť a vytvárať pre svojich obyvateľov vhodné podmienky alternatíve pre jazdu osobným autom, ktorou môže byť práve aj jazda na bicykli.

Mesto Partizánske vybuduje z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR cyklistický chodník, ktorý prepojí sídlisko Luhy a centrum. Časť financií použije aj na prefinancovanie v minulom roku vybudovaného cyklistického chodníka na Námestí SNP. Mesto získa na tieto projekty 1 627 154 eur.

Na bicykli, kolobežke či kolieskových korčuliach bezpečne do práce a do školy – to bude hlavným prínosom vnútromestskej cyklotrasy v meste Šaľa. Šaľa patrí taktiež medzi 25 úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci cyklovýzvy z Plánu Obnovy. V rámci projektu vznikne 2,9 km obojsmernej a 3,2 km jednosmernej cyklotrasy. Riadiaci orgán to na základe koeficientov vyhodnotil celkovo ako 4,5 km celkovej vnútromestskej cyklotrasy.

Bicyklom sa budú môcť obyvatelia bezpečne dostať od stanice až po hrádzu, pričom si budete môcť vybrať, či pôjdete cez Vlčanskú a Dolnú ulicu alebo cez Hlavnú ulicu. Konkrétne jedna vetva cyklotrasy sa bude začínať na Ul. SNP od existujúceho cyklistického pásu, ktorý mesto vyznačilo nedávno. Cyklotrasa bude od Ulice SNP pokračovať cez priestor pred bytovkami na Ul. Novomeského na jednom konci s napojením k cintorínu v Šali, na druhom konci pokračujúc cez priestor popri záchytnom parkovisku, cez pešiu zónu k Námestiu Sv. Trojice.

Projekt tak rieši aj cyklistickú infraštruktúru k dvom základným školám v meste a ku gymnáziu, pričom ku všetkým bude viesť obojsmerná cyklotrasa. Pri dvoch základných školách pribudnú aj cyklostojany – 96 státí pre ZŠ Ľ. Štúra a 72 státí pre ZŠ J. Murgaša.

„Mesto onedlho začne realizovať proces verejného obstarávania, popritom čakáme na zmluvu od riadiaceho orgánu. Rátame, že na jeseň by sme mohli mať ukončené verejné obstarávanie a hlavné práce by sa mali začať od jari budúceho roku,“ hovorí primátor.

Medzi 25 podporenými projektmi rozvoja cyklistickej infraštruktúry financovanými z Plánu obnovy a odolnosti má svojho zástupcu aj Banská Bystrica. Samospráva uspela s projektom cyklistickej trasy dlhej takmer tri kilometre. Na jej výstavbu na najväčšom sídlisku, ktorá sa začne na jar budúceho roka, získala finančné prostriedky vo výške 1 341 620,48 eur s DPH. Dokončená by mala byť do konca budúceho roka.

Vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta a prepojením centra s jeho mestskými časťami očakávame, aj na základe prieskumov, zvýšenie podielu využívania cyklodopravy. Mala by odľahčiť centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie. Vytvoriť má pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženej miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. Nemenej dôležitá je tiež ekonomická stránka prepravy, preto tento projekt nadobúda aj sociálny rozmer,“ dodal primátor Ján Nosko.

Zdroj:

https://www.sala.sk/clanok/ziskali-sme-podporu-na-prvu-vnutromestsku-cyklotrasuZískali sme podporu na prvú vnútromestskú cyklotrasu | MESTO ŠAĽA (sala.sk)

https://www.partizanske.sk/?id_menu=0&module_action__95386__id_ci=473419#m_95386

https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-uspela-so-ziadostou-o-dotaciu-v-ramci-cyklovyzvy-z-planu-obnovy

https://www.presov.sk/mesto-presov-uspelo-vo-vyzve-md-sr-s-dvoma-cykloprojektmi–oznam/mid/491237/.html#m_491237

https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Cyklistick%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra/Zoznam%20schv%C3%A1len%C3%BDch%20%C5%BEiadost%C3%AD%20-%20cyklov%C3%BDzva.pdfZoznam schválených žiadostí – cyklovýzva.pdf (mindop.sk)

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2023/mesto-ziskalo-financie-na-vybudovanie-cyklotrasy-v-sasovej/