Komuniké z 3. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 17.4.2019

Rada hodnotila priebeh 5. konferencie Slovensko na ceste k Smart cities, ktorá sa konala 5. marca v Bratislave. Jej organizátormi boli Smart Cities Klub a Ministerstvo hospodárstva SR. Na konferencii bolo prvýkrát podpísané spoločné vyhlásenie o spolupráci krajín V4 v oblasti smart na úrovni ministerstiev hospodárstva a ministerstiev pre miestny rozvoj. Hlavný odkaz zahraničných partnerov zo severských krajín a Veľkej Británie bol: technológia, to je tá ľahšia časť, ťažšie je zapojiť do procesu ľudí a nastaviť riešenie zodpovedajúce ich potrebám. Večer sa uskutočnila v Správach a komentároch RTVS diskusia na tému smart za účasti štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca, predsedu rady Milana Ftáčnika a hovorcu ZMOS Michala Kaliňáka.

Rada zobrala na vedomie podklady z Európskej komisie k príprave programovacieho obdobia európskych fondov 2021-27. V partnerskej dohode, ktorá sa bude pripravovať medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a ktorá bude obsahovať operačné programy a ich zameranie, by mala byť obsiahnutá aj téma smart, prierezovo vo všetkých programoch. Rada potvrdila zástupcov v pracovnej skupine na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPPVII), ktorá sa bude zaoberať prípravou nového programovacieho obdobia, a to konkrétne prezidenta Smart Cities Klubu Miloslava Juríka a predsedu Slovak Smart City Clustra Igora Wzoša.

Rada zhodnotila stretnutie s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim a jeho tímom, ktoré sa konalo 1.4.2019 ako úspešné. Na stretnutí podpredseda vlády privítal vznik Rady ako integrujúcej platformy pre problematiku Smart Cities a vníma ju ako vhodného partnera pre UPVII, ktorý zabezpečuje koordináciu témy smart na úrovni centrálnych orgánov štátnej správy prostredníctvom CKO. Privítal aj ponuku Rady na systematickú podporu aktivitám UPVII v oblasti strategického manažmentu a podpory implementácie problematiky Smart Cities. UPPVII a Rada vyjadrili záujem spolupracovať na projekte UPPVII, ktorý bude financovaný z OP Efektívna verejná správa (OP EVS) a ktorého výstupom má byť koncepcia v oblasti smart a benchmarkingová platforma do konca roku 2019. UPVII informoval, že v  krátkom čase bude spustená výzva z OP EVS pre samosprávne kraje na prípravu smart stratégií. Rada ponúkne svoju expertízu krajom pri spracovaní stratégií, ale aj UPVII podporu pri metodickom usmernení tvorby smart strategických dokumentov a budovaní kapacít na ich tvorbu a implementáciu. Odbor metodiky a riadenia regionálneho rozvoja UPPVII začne spoluprácu s Radou na príprave metodiky pre prípravu PHSR tak, aby  oblasť smart bola jej integrálnou súčasťou.

Rada zobrala na vedomie, že začiatkom apríla bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie ku návrh Stratégie digitálnej transformácie Slovenska (Digitálne Slovensko), ktorej súčasťou je aj oblasť smart. Stratégia má predložiť UPPVII do vlády do polovice mája. Rada bude aktívne vstupovať do príprav Akčného plánu digitálnej transformácie na roky 2019-2022, ktorý má byť pripravený do júla 2019.

Rada zobrala na vedomie, že na UPPVII sa pripravuje dopytová výzva na čerpanie európskych fondov na moderné technológie vo verejnej správe, ktorá má byť predložená na júnové zasadnutie Riadiaceho výboru. Rada ponúkne úradu expertov na oblasť smart riešení v samospráve.

Rada ďalej prerokovala informácie o najbližších aktivitách Smart Cities Klubu (Valné zhromaždenie koncom apríla), Slovak Smart City Clustra (konferencia METRO Online v polovici mája v Poprade) a stretnutiach predsedu rady k téme smart riešení a inovácií.

Rada prerokovala aj návrh združenia Chcemsmartmesto na spoluprácu s Radou a prizvala predsedu združenia na svoje najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční v druhej polovici mája.

 

V Bratislave, 28.4.2019