Memorandum posunulo dlhodobú súčinnosť ZMOS a SCK na novú úroveň

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a neformálna platforma Smart Cities klub (SCK) uzavreli Memorandum o porozumení a spolupráci medzi týmito subjektmi.

Predseda ZMOS Jozef Božik a predseda SCK Miloslav Jurík slávnostne podpísali memorandum v rámci záverečnej konferencie Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Podujatie sa konalo v hoteli NH Bratislava Gate One a primárne bolo zamerané na zhrnutie a vyhodnotenie formalizovanej časti subsidiárneho rovnomenného projektu z agendy SCK. Zároveň, samozrejme, v záujme kontinuity a prenesenia poznatkov do praxe poslúžilo na stanovenie odporúčaní, na čo klásť akcent na ceste k budovaniu moderných miest a municipalít všeobecne, a ako postupovať pri napĺňaní týchto vízií.

Projekt Smart City Academy je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„ZMOS a Smart Cities klub majú spoločný záujem na rozširovaní všeobecného povedomia a budovaní konceptu Smart City ako udržateľného a inovatívneho spôsobu rozvoja miest, ale aj obcí,“ uviedol Jozef Božik.

„Podpis tohto dokumentu je zákonitým vyústením našej dlhodobej dosiaľ neformálnej spolupráce napríklad pri organizovaní študijných pobytov. Teší nás, že sme prostredníctvom memoranda posunuli našu kooperáciu na ešte vyššiu úroveň,“ vyhlásil Miloslav Jurík.

Spolupráca sa bude týkať nasledovných konkrétnych aktivít, projektov a oblastí:

  • Letná škola Smart Cities – študijné pobyty zamerané na získavanie zahraničných skúseností.
  • Medzinárodná konferencia „Slovensko na ceste k Smart Cities“.
  • Smart City Academy – séria workshopov a školení organizovaných Smart Cities klubom v partnerstve s domácimi a zahraničnými expertmi. Workshopy budú určené najmä pre vedúcich pracovníkov samospráv.
  • Happy Smart Cities – podpora pri vytváraní obsahu, distribúcii a propagácii elektronického newslettra Smart Cities klubu.
  • Synergická expertná koordinácia pri tvorbe strategických dokumentov a legislatívnych návrhov.
  • Synergická expertná koordinácia pri implementácii smart projektov miest a mestských častí v Programe Slovensko 2021 – 2027.
  • Odborné sekcie Rady ZMOS: súčinnosť pri riešení problematiky Smart City v rámci príslušných tematických platforiem

Synergické efekty spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska a Smart Cities klubu vo sfére inovatívneho zlepšovania kvality života v mestách a obciach po prevádzkovej, ekonomickej i ekologickej stránke sú priam bezprecedentné. O to viac, že vôbec nejde o prípadný prienik duplicít – naopak.

Stačí si uvedomiť, že ZMOS zahŕňa 2 791 členských samospráv a v tomto zmysle reprezentuje 95 % slovenských územných jednotiek, zatiaľ čo SCK za desať rokov svojho pôsobenia prispel k vygenerovanie municipalít, ktoré sú v oblasti zavádzania smart riešení a technológií ďalej ako väčšina iných. Teraz teda môžu ostatné samosprávy podnecovať aj posúvať prostredníctvom svojich poznatkov a postupov.

„Takáto spolupráca poskytne manažmentom oboch organizácií veľké spektrum možností, ako vďaka súčinnosti skvalitniť svoju prácu. Veríme, že v konečnom dôsledku to, pochopiteľne, pozitívne pocítia obyvatelia miest a obcí Slovenska – čo je naším dlhodobým cieľom.“