Michalovce – stratégiou pre inteligentne fungujúce mesto sú kvalitné služby

Zavanie čerstvý vietor z Východu? Michalovce veria, že stratégiou pre inteligentne fungujúce mesto sú kvalitné služby. Rozhovor s primátorom mesta Viliamom Záhorčákom.

Michalovce majú záujem aktívne sa zapojiť do procesu vytvárania inteligentného mesta. Čo vás k tomuto kroku viedlo?

Smart cities je téma, o ktorej sa začalo pomerne intenzívne hovoriť nielen vo vyspelej Európe, ale už aj u nás, na Slovensku, čo nás viedlo k záujmu dozvedieť sa čo najviac o tejto problematike a zapojiť sa do procesov, ktoré by mestu pomohli v blízkom i v dlhodobom  časovom horizonte. Hlavne z týchto dôvodov sme sa stali členmi Smart cities klubu, chtiac už túto platformu pre naše ciele využiť. Predstavujeme si, že i vďaka tomu získame prehľad o tom, na akej úrovni naše mesto v porovnaní s mestami nielen Slovenska ale aj Európy v tejto oblasti je, v čom bude potrebné pridať a čo zásadnejšie zmeniť, pričom sme ale presvedčení, že v mnohom môžeme byť aj my pre niektoré mestá príkladom. Sľubujeme si od toho, že i vďaka tomu budeme intenzívnejšie využívať moderné procesy riadenia s využitím moderných technológii na všetkých úrovniach riadenia, vrátane interakcie s občanmi a inými inštitúciami, že i vďaka tomu budeme uspokojovať ich potreby modernými a efektívnymi spôsobmi. Ťažiskovými témami pre najbližšie obdobie by mala byť bezpečnosť občanov na všetkých úrovniach, vrátane dopravnej bezpečnosti, kde sme už mnoho krokov urobili, všestranná starostlivosť o seniorov, v čom sme už takisto urobili veľa a starostlivosť o detí a mládež, kde aj napriek takisto množstvu vykonanej práce, vnímame túto oblasť ako najväčší priestor pre ďalší dynamický rast.

Spomínali ste ťažiskovú tému – bezpečnosť, zameranie na deti a seniorov. Iste ste túto tému nezvolili náhodou. Na čo sa chcete zamerať predovšetkým?

V súvislosti so seniormi sme už značne pokročili. Máme vybudovaný moderný domov seniorov, v ktorom zavádzame aj niektoré zo systémov, ktoré život klientom i zamestnancom tohto zariadenia uľahčujú a pripravujeme aj mnohé ďalšie. To isté sa dá povedať aj o našich deviatich denných centrách pre seniorov i o opatrovateľských službách, ktoré poskytujeme všetkým, ktorí o to požiadali. Naši seniori majú aj množstvo ďalších benefitov, akými sú napríklad úľavy na poplatkoch za TKO, príspevky mesta na obedy pre nich, senior karty, ktoré im umožňujú bezplatné, či zľavnené návštevy kultúrnych a športových podujatí i úľavy pri využívaní mestskej hromadnej dopravy.

Bezpečnosť občanov zvyšujeme permanentným rozširovaním kamerového systému v meste, využívaním pultu centrálnej ochrany, na ktoré sú napojené nielen objekty organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj viacero podnikateľských subjektov a v neposlednom rade aj výraznými zmenami v dopravnej infraštruktúre, akými sú okružné križovatky, spomaľovače na kolíznych úsekoch ciest, osvetlenie prechodov pre chodcov, vrátane ďalších prvkov, ktoré na nich bezpečnosť chodcov zvyšujú.  Budujeme rozsiahly geografický informačný systém, ktorého súčasťou  sú aj spomínané kamerové systémy, mnoho ďalších vrstiev v autorizovanej aj neautorizovanej zóne, ktoré pomáhajú optimalizovať procesy a výber pri rozhodovaní.

Tak pri senioroch, ako aj pri bezpečnosti je potrebné ísť ďalej. V zahraničí som mal možnosť vidieť, čo všetko by sme mohli aj v Michalovciach zaviesť za predpokladu, že na to budeme mať dostatok finančných zdrojov. Tých možností je naozaj veľmi veľa, či už ide o moderné spôsoby komunikácie so seniormi, vytvárania ešte väčšej bezpečnosti pre nich, ďalšie zmeny v doprave tak statickej ako aj dynamickej, moderné autobusy mestskej hromadnej dopravy, inteligentné parkovacie systémy, inteligentné križovatky a prechody pre chodcov i mnoho ďalšieho. Najdôležitejšie zo všetkého je vypracovať stratégie a projekty – prax je taká, že potom sa vždy peniaze nájdu. Musíme začať s vlastnými zdrojmi na prípravu a postupne zapojiť aj zdroje dotačné….

Aj keď sme aj v tomto smere veľa urobili aj pre deti, osobitne na školách a predškolských zariadeniach a aj keď sme už pomerne mnoho urobili už aj na sídliskách, stále máme pocit, že naším deťom ešte všeličo dlhujeme, a preto by sme sa v blízkej budúcnosti chceli prednostne venovať práve tejto téme. Ďalšie moderné a bezpečné detské ihriská i sídliskové športoviská, skatepark, či akýsi centrálny priestor s atrakciami predovšetkým pre detí je jednou z najväčších výziev, s ktorými sa bude potrebné v najbližšej budúcnosti popasovať.

Máte aj predstavu o lokalitách, kde sa chcete zamerať?

Na vytvorenie mestského detského parku, ktoré bude centrálnym mestským  verejným bezpečným a inkluzívnym priestorom, sa nám ako najvhodnejšia javí lokalita na Hrádku, za predpokladu, že na tento účel od štátu získame  pozemky. Zároveň sa vďaka tomu chceme zamerať aj na revitalizáciu tohto priestoru, osobitne dnes nevyužívaného a chátrajúceho amfiteátra a postupne aj na revitalizáciu všetkých ďalších priestorov, kde sa pohybujú deti tak, aby sa tieto priestory stali pre nich príjemnými a bezpečnými. Všetko to chceme robiť premyslene a koncepčne.

Budete sa teda zameriavať aj na sídliská? Na sídliskách  predsa len žije najväčší počet obyvateľov mesta a žije tam najviac detí.

Áno. Sídliskové plochy z tohto pohľadu považujeme za jedny z najdôležitejších. Už teraz mnoho z toho, čo bude treba aj v budúcnosti robiť, realizujeme. Na časť Sídliska západ sme získali aj finančné prostriedky z európskych fondov, ktoré žiaľ, kvôli prekážkam, ktoré nám pod nohy hádže sprostredkovateľský orgán, ktorým je Košický samosprávny kraj, zatiaľ využívať nemôžeme, čo sa však, veríme, po komunálnych voľbách zmení.

Spôsobom, ktorým by sa mala upraviť spomínaná časť Sídliska západ, by sme chceli meniť aj ostatné časti našich sídlisk i ďalšie verejné priestory v meste.  Určitým príkladom je nám v tomto smere mesto Senica, ktoré vyčlenilo každoročne z vlastného rozpočtu zdroje na revitalizáciu ihrísk a športovísk. Dnes je Senica vyhodnotená ako mesto s najbezpečnejšími a najlepšie udržiavanými detskými ihriskami. Táto snaha je nám sympatická a takto si predstavujeme aj našu budúcnosť. Isto sa pokúsime využiť na to prednostne európske zdroje, ale nechceme sa spoliehať iba na tieto zdroje. Sú to naše deti, preto použijeme aj naše peniaze – z nášho rozpočtu. Veríme, že na to aj v budúcnosti nájdeme podporu aj u poslancov Mestského zastupiteľstva. Chceme byť moderným mestom, ku ktorému si deti a mladí ľudia vytvoria vzťah a budú chcieť ostať v ňom žiť a pracovať.

Dôležitou súčasťou zvyšovania bezpečnosti detí v mestách je zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v mestách. Máte predstavu, ako budete riešiť tento problém?

Ako som už uviedol, bezpečnosť cestnej premávky dlhodobo považujeme za jednu z priorít. V tomto smere už veľa urobili. V meste máme deväť okružných križovatiek a chystáme výstavbu ďalších tam, kde je to technický možné. Križovatky, kde tento spôsob uplatniť nie je možné, chceme využiť prvky moderných a inteligentných svetelných signalizácií či iné moderné a bezpečné riešenia. Okrem križovatiek však bude potrebné riešiť aj naďalej najmä ďalšie priechody pre chodcov tak, aby aj ony boli bezpečné, rovnako ako uplatňovanie moderných a bezpečných prvkov  a smart technológií pri  organizovaní parkovania motorových vozidiel v meste.

Z hľadiska zvyšovania bezpečnosti – najmä pohybu chodcov sú dôležité všetky verejné priestory. Tam sa pohybuje najviac ľudí – všetky vekové kategórie. Máte predstavu, ako dosiahnete zmenu aj v tejto oblasti?

Áno, tú predstavu máme. Zatiaľ na voľných plochách „kraľujú“ autá, čo je  jedna z vecí, ktorej sa ideme venovať aj naďalej. Máme pekné námestie, ktoré chceme vylepšiť aj tak, aby bolo „obytnejším“. Aj pokiaľ ide o tému verejných priestorov , radi by sme postupovali koncepčne. Máme plochy spasportizované a  v spolupráci s odborníkmi si potrebujeme určiť priority a postupnosť ich pretvárania. Možností aj v tomto prípade je vždy viac a mnoho bude závisieť aj od peňazí, ktoré budeme chcieť do toho dať, či koľko sa nám na to podarí získať z externých zdrojov. V každom prípade začneme čím skôr pracovať na stratégií vytvárania verejných priestorov. Inšpirácií sme nazbierali dosť, teraz príde čas na realizáciu. Budeme sa radiť aj s našimi občanmi – potrebujeme sa oprieť o ich skúsenosti.

Nespomenuli sme zatiaľ cyklodopravu v meste a z mesta do okolitých obcí a tiež MHD. Je to dôležité, pretože Michalovce sú spolu so Zemplínskou Šíravou vnímané ako významná turistická lokalita.

Škoda, že zatiaľ je Šírava turistickou destináciou iba v letných mesiacoch, hoci aj to sa vďaka existencii Thermalparku Šírava postupne mení. Aj preto je dôležité pre Michalovce aj ich okolie, aby množstvo ľudí, ktoré sem chodí do práce, ale aj návštevníci nášho mesta mali aj v tomto smere primeraný komfort a garantovanú bezpečnosť. Keďže najmä v lete značná časť regiónu pôsobí ako akási prímestská oblasť, treba aj tejto téme venovať zvýšenú pozornosť. Inteligentné systémy v organizácii a riadení mestskej aj prímestskej hromadnej dopravy sú už vnímané ako nevyhnutnosť, čo v plnej miere platí aj o dopravných prostriedkoch, ktorými sa tento druh dopravy zabezpečuje, vrátane ich interiérového vybavenia s prvkami umožňujúcimi  komfort a bezpečnosť aj osobám so zdravotným postihnutím. Popri termináli integrovanej dopravy, ktorého základ je už vybudovaný, by dokončením i prebudovaním mala prejsť aj sieť zastávok a čakární, pričom najväčšiu pozornosť bude potrebné  venovať najmä organizácii hromadnej dopravy v meste, a to aj v súlade s modernizovanou železničnou dopravou, s organizáciou taxi služieb a rozvíjajúcou sa cyklo dopravou, ktorú vnímame ako ďalšiu z veľkých výziev pre blízku i vzdialenejšiu budúcnosť.

V tejto oblasti bude potrebné pokračovať v budovaní mestských cyklotrás využívaním možností jestvujúcich komunikácií i budovaním nových úsekov, ktoré by umožňovali ich napojenie na cyklotrasy regionálne, ktoré by mali najmä v okolí Zemplínskej šíravy v budúcnosti vzniknúť. Aj na tomto poli bude možnosť využívať moderné inteligentné prvky brániace kolíziám s chodcami a osobitne s autami v úsekoch, kde sa ich trasy budú križovať – ak už sa budú musieť križovať.

Popri budovaní cyklotrás však bude potrebné pamätať aj na vytváranie možností pre požičiavanie bicyklov, pretože aj toto je dnes vo vyspelom svete trendom.

Rozhodli ste sa ísť cestou budovania inteligentného mesta. Akú máte v tomto smere víziu a čo si môžu od tohto rozhodnutia sľubovať obyvatelia mesta? Ako ich zapojíte?

Inteligentné mesto je mestom budúcnosti. Mestom, ktoré je pre všetkých jeho občanov bezpečné, komfortné, mestom, v ktorom sa včas a jednoduchým spôsobom takmer všade vie dostať k všetkým preňho potrebným informáciám. Mestom, ktoré mu vie poskytnúť spoľahlivé služby, ale aj zábavu a relax, mestom, ktoré je aj v tom všetkom ústretovým aj k jeho návštevníkom a je tiež miestom, ktoré v čase nepriaznivého počasia dokáže ponúknuť alternatívne spôsoby vyžitia sa pre návštevníkov Zemplínskej šíravy, a to jednoduchým, prehľadným a bezpečným spôsobom.