Okrúhly stôl OECD o inteligentných mestách a inkluzívnom raste

Dňa 9. júla 2019 sa v Paríži v sídle OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) konal prvý okrúhly stôl venovaný problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za Smart Cities klub sa ho na pozvanie Stálej misie SR pri OECD v Paríži zúčastnil jeho predseda – Miloslav Jurík. Za Ministerstvo hospodárstva SR sa zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského prostredia a inovácií.

Rokovanie pozostávalo zo štyroch blokov, zameraných na témy efektívnosti investícií do Smart riešení, reálnych prínosov pre kvalitu života v mestách, zberu dát a ich bezpečnosti, inovácií, nových biznis modelov a tiež zapojenia obyvateľov miest. Posledný blok sa venoval definovaniu nového programu OECD pre oblasť Smart Cities a možným podporným aktivitám v tejto oblasti.

Účastníci rokovania, zástupcovia medzinárodných organizácií, štátov, miest a významných univerzít sa zhodli na potrebe efektívneho zdieľania príkladov dobrej praxe, hľadania nových spôsobov prepájania miest, súkromného sektora, akademickej sféry a obyvateľov a tiež aktívnej úlohy miest v celom procese. Dôležitou otázkou bola téma inkluzívnosti riešení – t.j. aby mestá a ich riešenia boli vhodné pre každého, nie len aktívnu skupinu obyvateľov. V súvislosti s potrebou budovania ekosystému pre inovácie sa ako kľúčová javí profesionalizácia mestských úradníkov a efektívna spolupráca miest medzi sebou. Účastníci okrúhleho stola by sa mali pravidelne stretávať v polročných intervaloch.

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je medzivládna hospodárska organizácia, ktorej členovia uznávajú hodnoty pluralitnej demokracie a princípy trhového hospodárstva. Predovšetkým je však unikátnym zdrojom informácií a fórom hľadania odpovedí na ekonomické a sociálne výzvy, platformou pre riešenie spoločných multisektorálnych problémov, výmenu skúseností a priestorom pre iniciovanie práce podľa spoločných záujmov.

Aktuálne má OECD 36 členských krajín (s Kolumbiou perspektívne 37) a Slovenská republika je členom OECD od roku 2000. Na koordináciu pôsobenia SR v rámci OECD bol zriadený Koordinačný výbor, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých rezortov vlády SR. Vzhľadom na multisektorálnu povahu OECD sa SR na jej činnosti zúčastňuje prostredníctvom zapojenia jednotlivých ministerstiev a ostatných inštitúcií štátnej správy do práce jej výborov, pracovných a expertných skupín.