Päť spôsobov, jak oživiť malomestské centrum

Starostlivosť o životné prostredie, podpora cestovného ruchu, revitalizácia mestských priestorov, ekonomický rast, vyľudňovanie: to sú len niektoré z hlavných obáv miest, ktorých centrá boli zasiahnuté najprv ekonomickou krízou a následne covidom. Zdá sa, že v malých mestách je jednoduchšie zamerať pozornosť na tieto otázky. Disponujú totiž silnejšou sociálnou súdržnosťou a opatrenia miestnych samospráv môžu byť pri revitalizácii priestorov dôraznejšie. City Centre Doctor a ďalší partneri siete URBACT vypracovali na tému revitalizácie malomestských centier päť odporúčaní:

1. Ak chcete oživiť centrum, zamyslite sa nad tým, čo chcete s mestským priestorom robiť

Mnohé mestá sa zameriavajú na využitie prázdnych parkovacích miest. Skúsenosti miest ako Amsterdam, Utrecht a Kodaň ukazujú, že zmenšenie plochy vyhradené pre automobily môže významne prispieť k oživeniu a spríjemneniu mestského priestoru. Ďalší spôsob, ako oživiť veľké či malé mesto, je využiť veľké priestory multifunkčne. Také námestie možno napríklad originálne obohatiť o detské ihrisko, mestskú pláž, priestor na umelecké inštalácie, cvičenie jogy alebo napríklad na organizáciu koncertu pre mladých ľudí.

To isté môže platiť aj pre ulice. V neďalekom Belgicku sa napríklad počas susedských slávností premení na dočasné trhy pod holým nebom. Ulica sa tak na čas vráti občanom, aby sa mohli stretávať, prechádzať alebo jazdiť na bicykli. Nejde pritom len o dostupné pešie zóny, ale aj o to, aby boli ulice krajšie. V Portugalsku ich pokrývajú mramorom, v San Franciscu zase umeleckými dielami. Kreativite sa medze nekladú.

2. Nebudú to veľké obchody, ktoré zachránia historické centrá, ale malé, špecializujúce sa predajne

Môže McDonald’s malé mesto zatraktívniť? Skôr nie, zvlášť keď sa zamyslíte nad ekonomickou a sociálnou udržateľnosťou. Namiesto toho radšej v historických centrách utvorte prosperujúce podmienky pre rast kvalitného obchodu. Inšpirovať sa môžete v holandskom meste Heerlen, ktorého mestské múzeum pod holým nebom program URBACT ocenil za široké využitie pouličného umenia.

Pouličné umenie však samo o sebe nestačí. Je potrebné otvoriť dvere aj novým riešením. S novými systémami pravidiel na podporu tvorivého podnikania experimentujú napríklad v Belgicku alebo Írsku. Ide o umožnenie otvorenia dočasných predajní, povzbudzovanie mladých ľudí k otvoreniu nových podnikov alebo o oslobodenie od platenia miestnych daní po dobu dvoch rokov.

Mnoho malých centier sa tiež zameriava na zachovanie miestnych predajní a posilnenie aktivít spojených s prevádzkovaním remeselných podnikov. Zameriavajú sa na kvalitné a zodpovedné využitie verejných priestranstiev a vytvárajú tak dojem atraktívneho miesta príjemného pre život.

„Miesto musí byť cool, ale to dosiahnete iba vtedy, keď vytvoríte lepšie verejné priestory a riadne podporíte prácu podnikateľov,“ komentuje Wessel Badenhorst, vedúci expert City Centre Doctor. Lokálne podniky počas lockdownu preukázali svoj význam, keď inovovali svoje ponuky a v kontraste s online obchodom zavádzali osobnejšie zákaznícke služby. V mnohých mestách a obciach tak pomohli oživiť komunitného ducha.

3. Vykázanie áut z miest, ktoré sa tak stanú obývateľnejšími

Oslobodenie sa zo závislosti na autách je predpoklad, ktorý sa stáva základom akcií a politík novo aj v malých mestách. Otázka mobility v malých mestách sa však netýka len spôsobu, akým sa ľudia pohybujú z jedného miesta na druhé, ale aj systému prepravy tovaru. A to najmä teraz, keď aj v tých najmenších mestách, online platformy a prepravné kamióny menia spôsob, akým nakupujeme.

Kľúčovým riešením, ako zlepšiť spôsob, akým ľudia vnímajú svoje okolie, je redukovať znečistenie. To je možné dosiahnuť zmenou prístupu k mobilite a zásobovaniu. Stále populárnejší je napríklad doručovací systém postavený na využívaní bicyklov namiesto znečisťujúcich nákladných áut. Bicykle sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň bližšie ku koncovému užívateľovi.

4. Z mladých ľudí a seniorov urobme hlavných hýbateľov zmien v historických centrách

Mladí ľudia a seniori predstavujú dve sociálne skupiny, ktoré sú viac než iné späté s historickými centrami miest. Pre mladých ľudí, ktorí nevlastnia auto, sa centrum môže stať súčasťou ich identity. Pokiaľ je teda miestnych aktivít málo, vyrastajú v nádeji, že odídu a svoje malé centrum opustia. Urobiť z mladých ľudí aktérov budúcnosti ich rodného mesta je riešenie, ktoré im zabráni v túžbe „utiecť“.

Starosta slovinskej Idrije požiadal miestnych mladých ľudí, aby uviedli, aké akcie by vykonali v rôznych častiach mesta. Namiesto toho, aby žiadali o rušivé a chaotické akcie, mladí ľudia volali po prebudovaní priestorov, aktivitách na námestiach, ako sú hudobné a tanečné vystúpenia alebo jazdenie na skateboardoch. To dokazuje, že to nie sú len bary, čo vedie mladých ľudí k tomu zostávať na mieste, ale skôr sloboda „robiť si svoje veci“. To sa potvrdilo aj portugalskému Amarante, kde mladí ľudia mohli usporiadať týždenný podujatí na tému občianstvo. „Mladí ľudia sú tí, ktorí vykonávajú zmeny vo vnútri miest,“ hovorí Wessel Badenhorst.

Jedným z riešení, ako pomôcť čeliť vyľudňovaniu a podporiť sociálnu súdržnosť, je tzv. Hravá paradigma. Tento prístup podporuje väzby medzi rôznymi skupinami obyvateľstva prostredníctvom programov a iniciatív, ktoré posilňujú pocit spolupatričnosti ľudí s miestom, kde žijú. Lepšie urbanistické plánovanie začína od miest navrhnutých a zdieľaných s ľuďmi. Spolupráca medzi obyvateľmi rôznych generácií počas covidovej krízy je dokonalým príkladom toho, ako môžu byť komunity v malých centrách odolné.

5. Zaistite, aby boli obyvatelia hrdí na miesto, v ktorom žijú

Vytváranie dôvery medzi ľuďmi za účelom zmeny kolektívneho vnímania malých historických centier je politickou a kultúrnou operáciou, ktorú môžu participatívne procesy pomôcť oživiť tým, že ľuďom poskytnú ucelenejšiu predstavu o mieste, kde žijú. Pomocou lokálnych skupín a zdieľaním názorov na revitalizácie historických centier s ostatnými mestami získavajú mestá nápady a možné riešenia, ktoré im môžu pomôcť nielen so správou, ale aj s propagáciou ich centra.

„Mesta nikomu nepatria,“ hovorí aktivistka a novinárka Jane Jacobsová – a to platí viac ako kdekoľvek inde v centrách, kde kolektívne akcie môžu viesť ku kolektívnemu preberaniu zodpovednosti, v ktorej môže mať každý rozhodujúcu úlohu. To, že sú ľudia hrdí na to, že sa môžu podieľať na budúcom rozvoji svojej komunity, tiež podporuje viditeľnosť a atraktivitu malých miest – tichého motora Európy, ktorá rastie vďaka životne dôležitým a pulzujúcim miestam, ktoré prispievajú k originálnym víziám a postupom v dobe veľkých miest.

Zdroj: https://budtesmart.cz/novinky/pet-zpusobu-jak-ozivit-malomestske-centrum-1