Povedali o konferencii…

Piaty ročník konferencie V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities sa niesol v duchu mestských inovácií. Teší nás, že účastníci konferencie hodnotili kladne najmä vysokú odbornú úroveň jednotlivých príspevkov, ale aj profesionálnu prípravu a organizáciu celej konferencie. Ďakujeme každému za aktívnu účasť, s hodnotením viacerých účastníkov konferencie sme sa rozhodli s vami podeliť:

Nové Zámky

Konferencia V4- Slovensko na ceste k Smart Cities bola pre nás poučná, nakoľko sme mali možnosť vypočuť si plánovanie projektov inteligentného trvalo udržateľného rozvoja, smart riešení a stratégií a príklady dobrej praxe v krajinách V4. Získali sme mnohé inšpirácie, ktoré by sme radi aplikovali aj v našom meste.

Mgr. art. Otokar Klein

Primátor mesta Nové Zámky

Žiar nad Hronom

Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie na včerajšiu konferenciu. Bolo mi cťou a veľkým prínosom byť jej účastníkom. Prikladám moje vyjadrenie:

1) Veľmi sa mi páčila myšlienka výberu niekoľkých miest v SR, kde by sa v rámci celoplošného riešenia vyskúšalo viacej SMART konceptov súčasne a posúdilo by sa ich vzájomné fungovanie a využiteľnosť. Následne by sa vyhodnotilo ako veľkým prínosom tieto riešenia môžu byť a či sa oplatí ich riešiť aj v ostatných mestách v SR a V4. Toto celé by v danom meste v plnej miere financoval štát. Mám za to, že Mesto Žiar nad Hronom je optimálnym „laboratóriom“ pre tento výber. Je nezmyslom, plytvaním energiou a zdrojmi, ak dopustíme, aby si každé mesto išlo „svojou“ originálnou cestou a inštalovalo SMART riešenia, ktoré sú nekompatibilné s ostatnými mestami.

2) Páčila sa mi myšlienka, aby pri formulovaní dotačných výziev boli ešte pred ich vypísaním prizvaní aj ľudia z miest, ktorí najlepšie poznajú svoje potreby a pomohli by svojimi znalosťami k vyšpecifikovaniu výzvy tak, aby bola mestami žiadaná a realizovateľná. Mestá sa nemajú v svojich riešeniach prispôsobovať nevhodným dotačným výzvam. Dosiahnime to, aby sa dotačné výzvy prispôsobovali potrebám miest.

3) Samotné SMART riešenie by nemalo byť drahšie ako úžitok, ktorý jeho zavedenie prinesie. Benefit môže byť v zásade ekonomický vo forme finančnej úspory, sociálny vo forme zlepšenia kvality života obyvateľov mesta, alebo environmentálny v oblasti tvorby, ochrany a zlepšenia životného prostredia. Sú SMART riešenia, ktoré vie mesto riešiť bez dotácií, ale sú riešenia do ktorých sa mestá bez poskytnutia dotácie nikdy nepustia aj napriek tomu, že ich prínos bude nesporný.

Ing. Juraj Miškovič

prednosta Mestského úradu

Mesto Žiar nad Hronom

Michalovce

Na základe predchádzajúcich skúseností som sa na jednotlivé príspevky konferencie  V4 – Slovensko na ceste k Smart cities tešila, keďže  konferencie organizované Smart cities klubom majú vysokú úroveň a účastníci si z nich dokážu odniesť veľmi veľa užitočných nápadov, inovácií a skúseností z iných miest.

Aj tentokrát ma zaujali príspevky dobrej praxe z Európy, či krajín V4, tiež prezentované možnosti financovania riešení.

Starostovia slovenských miest a obcí chcú rozmýšľať smart, postupne zavádzať inteligentné systémy aj napriek tomu, že sa často  boria s úlohami ako sú  opravy ciest a chodníkov.  Ale aj pri týchto „menej inovatívnych“ činnostiach môžeme realizovať predprípravu na budúce smart riešenia, napríklad  umiestnením chráničky pre prepojenie budúcich inteligentných systémov s minimálnymi finančnými nákladmi.

Z konferencie si vždy donesieme nielen nápady, ale aj množstvo kontaktov. Sme radi, že môžeme využiť skúsenosti iných pri  vlastnom plánovaní a realizáciách.

RNDr. Jana Machová

vedúca odboru informatizácie a grantov

Mestský úrad Michalovce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR veľmi oceňuje iniciatívu neziskovej organizácie Smart cities klub, ktorá už piaty krát zorganizovala konferenciu „Slovensko na ceste k smart cities“. Konferencia opakovane poskytla priestor, na ktorom sa stretli zástupcovia miest, štátnej správy aj súkromného sektora, aby sa rozprávali o tom, čo urobiť na Slovensku pre to, aby sa mestá rozvíjali udržateľne/zodpovedne/inovatívne. Slovensko má všetky predpoklady, aby sa rozvíjalo na báze „funkčných mestských regiónov“, teda štruktúre založenej na spolupráci mikroregiónov, v jadre ktorého je mesto. Mestá sú odkázané na spoluprácu s obcami v ich okolí, keďže tieto poskytujú pracovnú silu a klientov pre služby. Tento koncept bol potvrdený v procese prípravy Koncepcie mestského rozvoja do roku 2030 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-republiky-do-roku-2030, ktorú vláda SR prijala v januári 2018.

Ing.arch. Erika Horanská

Vedúca oddelenia mestského rozvoja

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

SEAK

Oceňujem kombináciu skúseností zo zahraničia, aktuálnych informácií o podpore z MH SR a možností financovania v hutnom programe konferencie V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities.

Heliodor Macko

CEO

SEAK, s.r.o.

ALAM

„Konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities je dlhodobo jednou z tých, pri ktorých organizátori dokazujú „walk the talk“. Pri výbere tém a prednášajúcich je badateľná snaha o uchopenie agendy Smart City ako zmeny zdola. Ako predseda iniciatívy prevažne slovenských technologických firiem CHCEM SMART MESTO oceňujem, že Ministerstvo hospodárstva, na konferencii zastúpené pani Miriam Letašiovou, má reálny záujem o lokálne inovatívne riešenia malých a stredných podnikov v mestách a prináša im hmatateľnú podporu.“

Martin Noskovič,

Zástupca pre Smart City

ALAM s.r.o.