Program Slovensko 2021 – 2027 a jeho význam pre budovanie a rozvoj inteligentných miest a regiónov na Slovensku

Vláda Sna svojom zasadnutí koncom júna schválila Program Slovensko 2021 – 2027, na základe ktorého bude môcť Sv novom programovom období čerpať európske zdroje v objeme takmer 13 mld. eur a využiť ich na svoj rozvoj a investičné prioritySúčasťou balíka je aj 106,3 mil. eur alokovaných na budovanie inteligentných miest a regiónov, čím Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) napĺňa svoje ambície podporovať tzv. smart rozvoj v SR v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a ďalších ťažiskových materiálov MIRRI vrátane pripravovaného Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023  2025, ktorého schválenie sa predpokladá v závere tohto rokaPodstatou Programu Slovensko je jediný operačný program umožňujúci efektívnejšie aflexibilnejšie čerpanie zdrojov z EÚ v období rokov 2021 – 2027. Jeho kľúčové oblasti vychádzajú z európskej legislatívy a budú smerovať do šiestich konkrétnych cieľov, týmito sú: Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko (1,89 mld. eur), súčasťou ktorého je aj alokácia 106,3 mil. eur v rámci opatrenia 1.2.2 určeného na podporu budovania inteligentných miest a regiónov; Zelenšie Slovensko (4,2 mld. eur); Prepojenejšie Slovensko (2 mld. eur); Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (3,25 mld. eur)Európa bližšie k občanom (400 mil. eur) a špecifickým cieľom bude Fond na spravodlivú transformáciu (441 mil. eur).  

Program Slovensko, predložený 28. júna na zasadnutie vlády SR podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácienadväzuje na Partnerskú dohodu SR 2021 – 2027 schválenú vládou SR vapríli t. r. a stavia na jednotlivých cieľoch politiky súdržnosti EÚ na nové programové obdobie. V ďalšom období bude Program Slovensko predmetom formálneho rokovania s Európskou komisiou a jeho schválenie sa očakáva v závere tohto roka. Predstavuje hlavný programový dokument pre čerpanie zdrojov z fondov  a súčasne aj kľúčový investičný nástroj na rast životnej úrovne obyvateľov a zvyšovanie konkurencieschopnosti SR. Na rozdiel od programového obdobia 2014 – 2020 zahŕňajúceho šesť operačných programov jeho ťažiskom je jediný operačný program v kompetenčnej pôsobnosti riadiaceho orgánu, ktorým je MIRRI SR. Vďaka uvedenému sa výrazne zníži administratívna náročnosť procesov pri využívaní európskych zdrojov v podmienkach SR a pôjde tiež o radikálnu zmenu v systéme čerpania eurofondov v záujme sprehľadnenia, zjednodušenia a zjednotenia pravidiel a dotknutých procesov. Na tomto základe bude môcť SR kvalitnejšie, efektívnejšieflexibilnejšie a transparentnejšie riadiť mechanizmus čerpania eurofondov, férovejšie podporovať regióny a redukovať rozdiely v nich asmerovať investície do takých riešení, ktoré SR potrebuje v záujme svojho hospodárskeho rozvoja, napredovania a prosperity. 

Celkový objem prostriedkov z rozpočtu EÚ v rámci Programu Slovensko predstavuje čiastku 12,59 mld. eur, ktorú budú dopĺňať ďalšie zdroje v rámci národného  spolufinancovania vo výške cca 3,5 mld. eur.  

časťou priorít Programu Slovensko je aj podpora budovania inteligentných miest aregiónov zahrnutá v rámci opatrenia 1.2.2 v oblasti Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie SlovenskoJe na ňu alokovaná čiastka v celkovej výške 106,3 mil. eur. Z tohto objemu bude na grantovú oblasť (dopytovo-orientované projekty a národné projektysmerovať čiastka 41,3 mil. eur, kde predmetom podpory budú o. i. aj konkrétne opatrenia v zmysle ich špecifikácie na báze definovaných princípov a nástrojov v Akčnom pláne inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025, pričom opatrenia budú akcentovať aj ďalšie strategické materiály MIRRI a príslušných rezortov SR s ohľadom na ich pokročilosť zapracovania tzv. smart prvkov, resp. prínosov prispievajúcich k budovaniu a rozvoju inteligentnému rozvoju miest a regiónov. Ťažiskovú expertnú podporu z úrovne MIRRI SR, národného koordinátora inteligentných miest a regiónov, poskytne v tejto súvislosti oddelenie inteligentných miest a regiónov MIRRI v rámci projektu Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“, ktorý bol v závere roka 2020 spustený práve so zreteľom na tvorbu akčného plánu s ambíciou prispieť k budovaniu a rozvoju inteligentných samospráv vSR a zlepšeniu celkovej kvality života na Slovensku. Najvyššia čiastka vo výške 49,5 mil. eur bude sústredená v prospech územných stratégií udržateľného mestského rozvoja (UMR) na úrovni osemnástich členov území UMR v rámci tzv. mestských funkčných oblastí. Zostávajúca čiastka vo výške 15,5 mil. eur bude adresovať oblasť integrovaných územných investícií realizovaných na úrovni vyšších územných celkov.  

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 2022