Smart Cities Klub sa stal partnerom Ministerstva životného prostredia SR

BRATISLAVA – Občianske združenie Smart Cities Klub a Ministerstvo životného prostredia SR podpísali Memorandum o spolupráci pri napĺňaní programu “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Climate)“ z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021.
Obe strany si uvedomujú možné prínosy a význam vzájomnej spolupráce a šírenia myšlienok konceptu Smart City. Dôraz budú klásť na aktivity súvisiacimi s ochranou a zlepšovaním stavu životného prostredia, adaptáciou a zmierňovaním nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a zvyšovaním kvality života obyvateľov, najmä v súvislosti s kvalitou životného prostredia v mestách.