Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia

Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia

https://european-union.europa.eu, www.op-kzp.sk, www.sazp.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/

Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia

Cieľom projektu je realizácia osvetových a informačných aktivity o jednotlivých kategóriách zdrojov znečistenia ovzdušia, vrátane vykurovacích zariadení, o celkovej problematike zlej kvality ovzdušia na Slovensku a o možnostiach jej zlepšenia a taktiež o súčasnom monitorovaní stavu znečistenia.
Inými slovami cieľom predkladaného projektu je najmä šírenie osvety podporujúcej zlepšenie ochrany životného prostredia, predchádzaním klimatických zmien v dôsledku zníženia znečisťovania ovzdušia v mestách, čím sa dosiahne najmä zlepšenie kvality ovzdušia.
Kvalita ovzdušia v mestách má priamy vplyv na samotnú kvalitu života v mestách a zdravie jeho obyvateľov.
V nadväznosti na vyššie uvedené je nutné uviesť, že slovenské mestá vo všeobecnosti dnes nie veľmi pozorne vnímajú svoju úlohu v oblasti ochrany životného prostredia, klimatických zmien a najmä v oblasti zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality. Aktivity sa častokrát očakávajú najmä od štátu alebo veľkých priemyselných spoločností – znečisťovateľov a prístup územnej samosprávy, ale aj obyvateľov k danej problematike je poväčšine pasívny.  Na druhej strane práve činnosti územnej samosprávy, ako napríklad nie kvalitne riadená doprava a činnosti obyvateľov, ako  je napríklad používanie vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach častokrát patria k jedným z najväčších znečisťovateľom ovzdušia v mestách a mestských oblastiach.
Dosiahnutie stanovených cieľov tohto projektu bude realizované formou série  informačných aktivít, stálym kontaktným/informačným bodom fungujúcim počas realizácie projektu, realizáciou a zabezpečením prevádzky webovej stránky projektu, dvoch študijných pobytov, setom odborných workshopov, networkingov a konferenciou, publikáciou, distribúciou propagačných predmetov v rámci informačných aktivít a v neposlednom rade prostredníctvom interaktívnej výučby pre žiakov základných škôl.
To všetko bude zamerané prioritne na zvýšenie povedomia predstaviteľov a zamestnancov mestskej samosprávy, obyvateľov miest, podnikateľského sektora, žiakov základných škôl ale aj širokej verejnosti o svojej zodpovednosti v danej oblasti, a to priamo cez príklady „dobrej praxe“, ktorésú už implementovanév niektorých členských mestách Smart Cities klubu (ďalej len „SCK“) a v zahraničí. Aj ostatné mestá tak budú motivované k realizácií prospešných aktivít, ktoré budú zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia.
Projekt sa bude zameriavať na jednotlivé kategórie zdrojov znečistenia ovzdušia ako sú napr. vykurovacie neekologické spaľovacie zariadenia na tuhé palivo (najmä na uhlie a zemný plyn), a to predovšetkým v domácnostiach ale napr. aj verejných budovách, ale taktiež aj na zdroje znečistenia, ktorými sú  verejná doprava, priemysel a pod.
Jednotlivé aktivity budú realizované za účasti domácich a zahraničných expertov z oblastí ochrany ovzdušia, monitorovania stavu ovzdušia, predchádzania nadmerného vzniku  emisií, a to z rôznych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj napr. mestského urbanizmu a pod.