V meste Púchov sa zvýšili komfort a bezpečnosť pre cestujúcich MAD. na zastávky pribudli digitálne infotabule a kamery

V priebehu mesiacov október až december 2023 sa v meste Púchov uskutočnila inštalácia moderných digitálnych infotabúľ s cestovným poriadkom MAD, doplnený o bezpečnostné kamery napojené na systém mestskej polície. Doplnenie informačného systému na frekventovaných autobusových zastávkach v Púchove bolo jednou z hlavných aktivít projektu „Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov“, ktorý mesto zrealizovalo v rámci výzvy Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej autobusovej dopravy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„Informačný systém pozostáva z 19 kusov infopanelov umiestnených na zastávkach autobusov s najväčšou frekvenciou cestujúcich. Na Štefánikovej ulici sú umiestnené dva obojstranné infopanely, na uliciach Komenského, Janka Kráľa, Okružnej, Hollého, 1. mája, Trenčianskej. Na autobusovom nástupišti pri MŠK Púchov a na autobusovom nástupišti Continental sú umiestnené dva jednostranné infopanely, na Námestí slobody jeden obojstranný infopanel. Súčasťou každého infopanelu je bezpečnostná kamera a softvér s prenosom dát na dispečing,“ hovorí Jana Vondrová, referentka grantových projektov MsÚ Púchov.

Informačné tabule Púchov

Informačné tabule zobrazujú údaje o autobusových linkách MAD, dve tabule boli pridané na autobusovú stanicu pri železničnej stanici, ostatných 17 bolo inštalovaných v rámci mesta, pričom tri infotabule sú obojstranné. Súčasťou infotabúľ sú bezpečnostné kamery, tie sú priradené ku každej infotabuli, pri obojstranných infotabuliach má každá strana svoju kameru. „Infotabule zobrazujúce príchody a odchody autobusov MAD sú napojené na dispečing Autobusovej dopravy Púchov, a.s., cez ktorý sú dáta – cestovný poriadok – zasielané do infotabúľ. Bezpečnostné kamery sú prepojené s bezpečnostným systémom Mestskej polície Púchov, pričom je nutné podotknúť, že záznam sa ukladá. Mesto Púchov malo povinnosť z vlastných finančných prostriedkov zabezpečiť prípravu infraštruktúry – elektrické prípojky, dátové prípojky, oporné stĺpy, čo sa pripravovalo ešte pred samotnou realizáciou dodávateľskou spoločnosťou. Časť infotabúľ je napojená na mestské elektrické rozvody verejného osvetlenia, časť je pripojená na súkromné subjekty. Je dôležité povedať, že bezpečnostné kamery spĺňajú svoj účel, sú orientované tak, aby snímali celú autobusovú zastávku s verejným priestranstvom, čo má veľký a pozitívny vplyv na prevenciu kriminality v meste. Súčasne sa dá fyzicky vykonať štatistika o vyťaženosti jednotlivých spojov mestskej autobusovej dopravy,“ približuje externý IT MsÚ Púchov Branislav Zríny.

Modernizácia cestovania MAD takýmto spôsobom zvýši bezpečnosť a komfort cestujúcich autobusmi, ktorí si nemusia prácne vyhľadávať informácie o aktuálnom cestovnom poriadku, najbližšie príchody autobusových spojov sú zobrazované na infotabuliach. Počas doby udržateľnosti projektu bude zároveň sledovaná aj frekventovanosť autobusových zastávok, a či sa do budúcna niektoré z infotabúľ aj bezpečnostných kamier presunú na iné, časom frekventovanejšie, autobusové zastávky v meste. Funkčnosť elektrického pripojenia sleduje a servisuje súčasne s verejným osvetlením Podnik technických služieb mesta Púchov.

V priebehu nasledujúceho obdobia zvažuje vedenie Autobusovej dopravy Púchov, a.s. rozšíriť informácie pre cestujúcich aj o cestovný poriadok autobusov prímestskej autobusovej dopravy (SAD) a súčasne doplniť a kontinuálne aktualizovať dáta o meškaní jednotlivých autobusových spojov, čo už však nie je povinnosťou samotného projektu cez IROP, ale progresívna iniciatíva mestskej spoločnosti.

Informačné tabule Púchov

„Dáta o jednotlivých autobusových linkách pridávame z cestovných poriadkov, ktoré teraz fungujú v režime offline, v spolupráci so spoločnosťou Transdata, postupne by sa tento režim mal dopĺňať na režim online, aktuálne je to v skúšobnej verzii. Momentálne sa na infotabuliach zobrazujú informácie z mestskej autobusovej dopravy, samozrejme, zvažujeme aj doplnenie informácií o spojoch prímestskej autobusovej dopravy. Myslím si, že to určite prispeje k lepšiemu prehľadu a vnímaniu informácií, ktoré sú bežne dostupné na označníkoch, ako aj celkovej kultúrnosti cestovania. Zároveň chceme v režime online spustiť aj aktualizovanie včasnosti spojov, teda či prichádzajú s omeškaním. V prípade výpadku elektrickej energie však ponechávame aj papierovú verziu cestovných poriadkov na označníkoch, čo musíme dodržať aj na základe platnej legislatívy,“ uviedol Jozef Daniž z Autobusovej dopravy Púchov, a.s.

Veríme, že modernizácia cestovania autobusovou dopravou v meste a jeho priľahlom okolím prispeje k bezpečnosti, prehľadnosti a zároveň k ekologickejšiemu prístupu k cestovaniu. Pripomíname tiež, že občania mesta Púchov s trvalým pobytom majú nárok na cestovnú dopravnú kartu Rezident, vďaka ktorej môžu počas kalendárneho roka cestovať MAD zadarmo.

Zdroj: https://www.puchov.sk/v-meste-puchov-sa-zvysili-komfort-a-bezpecnost-pre-cestujucich-mad–na-zastavky-pribudli-digitalne-infotabule-a-kamery-oznam/mid/408320/.html#m_408320