Komuniké zo 4. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 29.5.2019

Rada hodnotila priebeh konferencie METRO Online, ktorá sa konala od 13. mája v Poprade s tým, že jej prvé dva dni boli zamerané na tému smart cities. Jej spoluorganizátorom bol Slovak Smart City Cluster. Na konferencii vystúpil aj pán Ftáčnik s príspevkom o vzniku a cieľoch rady. Odozvy na konferenciu boli veľmi dobré.

Rada prerokovala žiadosť novozniknutej organizácie Chcemsmartmesto o spoluprácu s Radou za účasti jej prezidenta Martina Noskovič a viceprezidenta Heliodora Macka. Chcú prispieť k tomu, aby vznikol dobre fungujúci trh so smart riešeniami a inováciami, aby si mestá prostredníctvom nich riešili svoje problémy. Rada súhlasila s návrhom na spoluprácu a s prizývaním zástupcu organizácie Chcemsmartmesto na zasadnutia rady a perspektívne aj s členstvom v rade. Takisto s prizývaním na akcie, ktoré organizujú členovia rady. Dohodlo sa, že pri návštevách miest bude každý hovoriť aj za ostatných partnerov, lebo ciele máme spoločné.

Predseda rady informoval o dopytovej výzve Moderné technológie, ktorej hodnotiace kritériá pre výber projektov by mali ísť na júnové zasadnutie monitorovacieho výboru. Je potrebná zmena v operačnom programe, ktorá by takúto výzvu umožnila, po schválení tejto zmeny bude na jeseň vyhlásená výzva. Jej predbežná alokácia je 10 mil. eur a podľa doterajšieho návrhu je zameraná na 4 oblasti, zavedenie open source do verejnej správy, nasadenie chatbotov v portáloch verejnej správy, internet vecí pre mestá a verejný sektor a využitie blockchainu na zvýšenie transparentnosti verejnej správy.

Rada zobrala na vedomie, že UPPVII spustil web portál smartcity.gov.sk, na ktorom sú príklady dobrej praxe aj výzvy z EŠIF na smart mestá. Takisto informáciu, že UPPVII dňa 22.5. zverejnil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska. Materiál bol značne upravený a vo verzii pre MPK neobsahuje nič o smart cities, ani o digitálnej transformácii samosprávy.

Rada zobrala na vedomie informáciu o konaní Letnej školy smart cities v polovici júna v Štokholme, ktorú organizuje Smart Cities klub a zúčastňujú sa jej primátori a zástupcovia miest.

Rada zobrala na vedomie, že v máji bolo podpísané memorandum medzi EIB a UPPVII, v ktorom je úloha sústrediť sa na 25 projektov miest zo Slovenska, ktoré sa snažili smartifikovať cez firmu EY a mali by sa financovať cez EIB. Takisto je v ňom cieľ vytvoriť one stop shop k téme smart cities na UPPVII za podpory EIB.

Rada sa rozhodla zorganizovať stretnutie s novozvoleným predsedom ZMOS Branislavom Trégerom a novým vedením ZMOS-u po zasadnutí Rady ZMOS dňa 18.6. a stretnutie s novým vedením Únie miest po Valnom zhromaždení únie dňa 21.6.2019.

 

V Bratislave, 14.6.2019