Kritérium najnižšej ceny brzdí rozvoj, zhodli sa stavebníci

Obstarávanie, pri ktorom je rozhodujúcim kritériom cena, je brzdou pre uplatnenie moderných, efektívnych a inovatívnych riešení vo verejnom stavebníctve na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci workshopu o obstarávaní energeticky efektívnych verejných budov, ktorý sa konal počas veľtrhu stavebníctva CONECO v Bratislave. Na podujatí, ktoré spoluorganizoval Smart Cities Klub, sa okrem stavebných podnikateľov zúčastnili aj predstavitelia samospráv, zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie či odborníci zo zahraničia.

„Spoločne sa pričiníme o to, aby sa téma verejného obstarávania efektívnych verejných budov stala nástrojom na zvyšovanie účinnosti verejných investícií,“ odznelo v spoločnom vyhlásení po konaní workshopu. „V najbližšej budúcnosti sa treba zamerať na využitie širokej palety nástrojov verejného obstarávania, napríklad na vhodné použitie MEAT kritérií, tak aby sa verejné obstarávania nezameriavali len na kritérium najnižšej ceny. Dôležité sú i kvalitatívne kritériá a súhrn celkových nákladov na životný cyklus investície,“ načrtli účastníci cestu, ktorou by sa Slovensko malo do budúcnosti uberať.

Cena stále poráža kvalitu

To, že v súčasnosti máme problém, potvrdil i predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič. Pripustil, že najnižšia cena je rozhodujúcim kritériom až v 90 % verejných obstarávaní. Hlavným dôvodom je strach verejných obstarávateľov použiť iný postup, hoci ho slovenská legislatíva pripúšťa.

Šéf ÚVO účastníkov workshopu oboznámil aj s pripravovanými zmenami. Od budúceho roka totiž budú musieť verejní obstarávatelia vykonať odborné skúšky. Problémom sa už dnes javí nedostatočný záujem, ani samotný ÚVO však nemá kapacity na preskúšanie požadovaného počtu uchádzačov. Riešením by mohlo byť zníženie požiadaviek, čo však môže mať negatívny vplyv na profesionalizáciu verejného obstarávania.

Kultúra prezumpcie viny

Na problém s nedostatkom odborníkov poukázal aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. Pripomenul, že situácia je o to komplikovanejšia, že na Slovensku máme veľa obcí s počtom obyvateľom do 500. Aj tieto obce patria medzi verejných obstarávateľov, no nemajú prakticky žiadne odborné zabezpečenie.

V neprospech hľadania iných kritérií vyhodnocovania obstarávaní podľa neho hovorí aj kultúra „prezumpcie viny“. Predstavitelia najmä menších samospráv tak nemajú motiváciu skúšať čokoľvek iné okrem najnižšej ceny.

Holanďania vedú súťažný dialóg

O skúsenosti zo zahraničia sa podelil holandský odborník na verejné obstarávania Obbe Wassenaar. Účastníkom workshopu predstavil najnovšie trendy, ktoré sa uplatňujú v Holandsku. Poukázal na výzvy, ktorým verejní obstarávatelia čelia i spôsoby, ktorými sa ich snažia riešiť.

Holandský expert odporúčal pri verejných obstarávaniach, v ktorých ide o kvalitu, využívať formu súťažného dialógu. Účastníci workshopu sa však s týmto pohľadom nestotožnili, keďže na Slovensku sa dáva príliš veľký dôraz na samotný proces obstarávania a nie na jeho výsledok. Problémom je potom zdokladovať proces pre neskoršiu kontrolu, čo prináša neúnosné riziko následnej pokuty.

Riešenia priamo z praxe

V rámci prezentácií vystúpili aj predstavitelia viacerých firiem z oblasti stavebníctva. Účastníkom predstavili podnetné riešenia a možné spôsoby riešenia verejných obstarávaní. Na praktických príkladoch vysvetlili ich priebeh a prínosy. Diskusia sa venovala aj špecificky „zelenému“ verejnému obstarávaniu pre stavebné investičné projekty. Ide o obstarávanie so zníženým vplyvom na životné prostredie počas celého životného cyklu projektu. To so sebou prináša výzvu identifikovať všetky scenáre a zohľadniť súčasti projektu od ich vzniku až po likvidáciu.

Spoločné komuniké

Jedným z výsledkov odborného workshopu na tému Verejného obstarávania energeticky efektívnych verejných budov bolo i spoločné komuniké zúčastnených.

Účastníci sa zhodli, že budú pracovať na zmene zaužívaných praktík, v ktorých prevláda ako rozhodujúce kritérium najnižšia cena. Spoločne sa chcú pričiniť o to, aby sa téma verejného obstarávania efektívnych budov stala nástrojom na zvyšovanie účinnosti verejných investícií.

V najbližšej budúcnosti sa preto plánujú zamerať na využitie širokej palety nástrojov verejného obstarávania, napríklad MEAT kritérií.

Budúce workshopy

Z diskusie vyplynuli aj ďalšie možné témy workshopov, o ktoré majú všetky zainteresované strany záujem. Workshopy o verejnom obstarávaní Smart Cities Klubu metodicky zastreší ÚVO a na ich príprave sa budú podieľať i zástupcovia miest a obcí, aby ich témy čo najlepšie zodpovedali požiadavkám praxe. Hlavný dôraz bude na témy, spojené s prípravou výziev v rámci OP Slovensko a Plánu obnovy.

Predbežne sa uvažuje o témach ako napríklad obstarávanie BIM a vplyv BIM Na zvýšenie efektívnosti obstarávania stavebných investícií, či obstarávanie projektov bezemisnej dopravy, s dôrazom na komplexnú technickú prípravu projektov cyklotrás a na moderné prvky parkovania v mestách a obciach. Záujem je aj o workshop na tému obstarávania projektov adaptácie na zmenu klímy, predovšetkým v mestských sídelných celkoch.

Účastníci sa dohodli na vytvorení tematických pracovných skupín, zložených nielen z odborníkov na verejné obstarávanie, ale aj technických a ekonomických špecialistov, zameraných na príslušné témy.

Najbližší workshop by sa mal konať už v druhej polovici roku 2023.