Letná škola Smart Cities 2017 vo Švédsku a Dánsku

Ak sa obzrieme do nedávnej minulosti, tak za posledné dva roky vidíme veľké množstvo konferencií, článkov v novinách a časopisov, ktoré sa začali zaoberať problematikou Smart Cities. Spoločným znakom mnohých z nich je – že sa ani tak nezaoberajú lepším fungovaním miest ako takých, ako skôr čiastkovými technológiami, využiteľnými v mestách. 

V dňoch 26. – 30. júna 2017 sa uskutočnila „Letná škola Smart Cities 2017“. Podujatie bolo zorganizované Slovenským Smart Cities klubom, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za účasti primátorov miest a obcí Slovenskej republiky, zástupcov Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Cieľom podujatia bolo oboznámiť sa s konceptom inteligentných miest, a v tejto súvislosti, aj s inovatívnymi riešeniami, využívanými pri tvorbe verejného priestranstva vrátane dopravnej infraštruktúry, cyklotrás, peších zón, mestskej zelene, detských ihrísk a oblastí na voľnočasové aktivity obyvateľov. Severské krajiny sú v tejto oblasti dlhodobo na popredných miestach, pričom každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú až 3,0 – 4,0 % z HDP. V súčasnosti sa radikálne mení aj prístup, resp. filozofia konceptu inteligentných miest: do popredia sa dostáva obyvateľ a kvalita života v meste, pričom je v značnej miere potláčaná otázka individuálnych dopravných prostriedkov, t. j. dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľom a nie aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry.

Študijná cesta bola zameraná na lepšie pochopenie fungovania inteligentných miest z hľadiska riadenia a uplatňovania systému mestských inovácií v krajinách, kde sa problematikou zaoberajú systematicky a dlhodobo.

Mestá ako Štokholm, Göteborg, Jönköping,  Malmö, Kodaň predstavujú dnes svetovú špičku v tejto oblasti a sú vzorom aj z hľadiska dosiahnutej úrovne kvality života. Ale aj niektoré menšie mestá sú príkladom dobrej praxe a inšpiráciou pre menšie slovenské mestá v tom, že Smart Cities nie je iba záležitosťou veľkých miest.

Štokholm – príklad fungovania mestskej časti  Södermalm, Nora Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport), ktorá prechádza procesom regenerácie.

Stretnutie s predstaviteľmi mestskej časti, ktorá revitalizuje rozsiahle mestské priestory bývalej plynárenskej spoločnosti, kde sa v priebehu niekoľko desiatkov rokov  vyrábal plyn na svietenie i na kúrenie z uhlia. Je príkladom revitalizácie ťažko kontaminovaného územia a to revitalizácie fundamentálnym spôsobom – bolo potrebné očistiť podložie od cca 120 ton olejov a 180 ton ťažkých kovov a revitalizovať celé priestranstvo (porovnaj s prístupom v Bratislavskej Vrakuni, kde bola povolená výstavba na území s kontaminovanými spodnými vodami zo skládky)

V inej časti Štokholmu – Hammarby Sjöstaden (Lake City) – ekologická mestská štvrť s inšpiratívnymi verejnými priestormi vrátane využitia vodných priestorov vodných kanálov, ktoré sú poprepájané s prístavom Štokholm. Súčasťou mestskej časti je aj systém na zber, triedenie a spracovanie komunálneho odpadu a jeho dopravy na zberné miesta prostredníctvom podzemnej siete potrubí, kde triedený odpad je dopravovaný na ďalšie  spracovanie stlačeným vzduchom. Minimalizujú sa tak emisie a náklady na zber odpadu.

Tranås

Na stretnutí s primátorom a pracovníkmi odborných útvarov mesta bolo odprezentované fungovanie  verejnej správy v Švédskom kráľovstve.

V priebehu diskusie  bolo konštatované, že švédsky model samosprávy je pružnejší a menej závislý od štátnej správy: substantívna časť príjmov (miestne dane a poplatky), ktoré sú vyzbierané v rámci územnej pôsobnosti obce, má samospráva k dispozícií k priamemu použitiu – značná finančná samostatnosť samosprávy. Uvedená skutočnosť sa prejavuje v dlhodobých plánoch, na tvorbe ktorých sa zúčastňujú všetci obyvatelia obce, pričom v súlade s ich názorom sa formuje budúci „tvar“ obce.

Aneby

Stretnutie s predstaviteľmi vedenia  obce, prezentácia a pokračovanie diskusie o spôsobe fungovania verejnej správy v Švédskom kráľovstve.

Diskusia sa zamerala najmä na fungovanie mesta vo vzťahu k najslabším občanom – seniorom, hendikepovaným, tiež k deťom a mládeži. Tieto oblasti, spolu so strategickým riadením obce tvoria podstatnú časť práce švédskeho mesta.

Návštevníci zo Slovenska zaznamenali skutočnosť, že Švédsko je rozdelené do 290 komún, ktoré riadia obecné záležitosti – oproti vyše 2900 obciam, mestám a mestským častiam na Slovensku. Švédska verejná správa je výrazne  efektívnejšia a väčšia časť zdrojov je tak využiteľná pre zmysluplné investície..

Jönköping – hodnotené ako mesto medzi európskou špičkou v oblasti Smart Cities

Stretnutie s predstaviteľmi samosprávy mesta, ako aj podnikateľskými subjektami, ktoré sa podieľajú na tvorbe inteligentných riešení v rámci konceptu inteligentných miest prinieslo zaujímavú informáciu. Pre svoje mesto nepoužívajú prívlastok Smart – systematická orientácia na uplatňovanie mestských inovácií priniesla to, že mesto a jeho obyvatelia sa zameriavajú na inovácie v každodennom živote. Inovácie sa stali súčasťou života a riadenia mesta –  a nie je potrebné ich vymedzovať ako osobitnú kategóriu.

Pekným príkladom trvalého zvyšovania kvality života v meste bola návšteva mestského parku Jönköping – oddychovej zóny, ktorá slúži na dennú a víkendovú  rekreáciu obyvateľov mesta vrátane rozsiahleho detského ihriska, športového areálu s futbalovým štadiónom, malým skanzenom, ako aj priestormi na rôzne voľnočasové aktivity obyvateľov. Park sa systematicky buduje a dopĺňa vyše dvadsať rokov a je najvýznamnejším a bezpečným miestom pre stretávanie sa detí , mládeže, dospelých a seniorov…..

 Göteborg

Zelené mesto 2021- projekt ktorý už takmer desaťročie prebieha. Podľa vyjadrenia hlavného architekta mesta mení projekt nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí – ľudia sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta a developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov. Na diskusie o rozvojových zámeroch mesta slúži interaktívny priestor – hala s veľkým modelom mesta na brehu mora oproti budove opery. Mesto tiež využíva digitálny 3D- model mesta, ktorý uľahčuje plánovanie novej výstavby a stavebné konanie. S autormi projektu Zelené mesto 2021 sa  mali možnosť stretnúť účastníci Letnej školy – najmä primátori sa vyjadrili, že to bola veľká inšpirácia.

Malmö

Dominantou mesta je architektonický skvost – Budova Turning Torso od španielskeho architekta Santiaga Calatravu. Tu sme mali na 53. poschodí možnosť vidieť obrovský kus práce, ktorý sa mestu podaril premenou nefunkčného brownfieldu – bývalej lodenice – na funkčné obytné a administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou – ukážka, ako sa dá bojovať s krízou. Namiesto jedného zamestnávateľa, kde prakticky zo dňa na deň prišlo 20 tisíc ľudí o prácu sa podarilo v krátkom čase zamestnať ešte väčší počet ľudí – malých a stredných podnikoch, start-upoch, v kreatívnom priemysle, pričom základom pre tento rozvoj sú fungujúce vzťahy medzi mestom a univerzitou.

Obytný priestor BO 01je zas ukážkou kvalitnej architektúry budov, premysleného dopravného skeletu s parkovaním. To všetko prepojené inšpiratívnymi verejnými priestormi.

Veľká ukážka pre architektov a stavbárov, ktorí prijali účasť na letnej škole.

Predovšetkým stavbári prostredníctvom Zväzu stavebných podnikateľov sú tí, ktorí aktívne podporujú koncepty vytvárania Smart Cities u nás. A nie je to len preto aby pomohli legitímnym spôsobom vytvárať  obchodný priestor, ale –  ako hovoria – ale pretože ich viaže spoločenská zodpovednosť za to, čo sa u nás stavia a aká bude budúcnosť našej krajiny.

Kodaň

Spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorá prebieha už desaťročia sme mohli na vlastné oči vidieť aj v Kodani – hlavnom meste Dánska. Spolu s mestom Malmö je spojená Oresundským mostom a predstavuje dnes jeden z troch najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov v Európe.

To nám potvrdila aj návšteva v ateliéri GEHL Architects, kde sme si vypočuli prednášku zameranú na tvorbu verejných priestorov a rozvoj cyklotrás v súlade s konceptom inteligentných miest. Od renomovanej spoločnosti, ktorá tieto koncepty vypracovala v najväčších mestách sveta to znie naozaj autenticky a inšpiratívne. Všetko sa dá – len to treba premyslieť, orientovať sa na výsledok  a nájsť odvahu na realizáciu – dobrý záver návštevy, však?

Záver – Čo nás potešilo:

Slovenské mestá spolu so Združením miest a obcí Slovenska si hľadajú formy rozvoja, pri ktorom oporou im čoraz viac budú inovácie a moderné formy riadenia.

Slovenská ekonomická diplomacia o sebe dáva vedieť a je aktívna pri transfere poznatkov, dobrých skúseností zo zahraničia so snahou podporovať ohniská prosperity v našej krajine.

Slovenskí podnikatelia vidia mestá a štát čoraz viac ako partnera pri rozvojových zámeroch – nielen ako subjekty verejných tendrov a obchodných partnerov.

Podujatie splnilo svoj cieľ. Predstavitelia samosprávy Slovenskej republiky a štátnej správy mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest v Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve. V priebehu podujatia bola poskytnutá možnosť „nazrieť do kuchyne“ tvorcov konceptu inteligentných miest v dvoch významných severských krajinách. Slovenský Smart Cities klub takto plní svoju funkciu partnera miest a regiónov  pri ich snahe nájsť inšpiráciu a následne formulovať svoje zámery pri budovaní inteligentných miest na Slovensku.