Nórsky prístup k zmene klímy

Na konferenci Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorej prvý blok bol venovaný Adaptácii na zmenu klímy v mestách, vystúpil aj Anton Langeland, zástupca nórskej municipality Ullensvang, ktorá v minulom roku vznikla zlúčením pôvodných troch menších obcí. Aké dôsledky malo zlúčenie na fungovanie úradu a aké projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy pripravujú či realizujú?

V úvode prezentácie spomenul rečník proces zlúčenia pôvodných troch menších obcí, o ktorom sme už písali koncom minulého roka aj na webe Smart Cities klubu. Okrem dodatočných získaných zdrojov z úspor na administratíve bol hlavný dopad na lepšie fungovanie tímov, vyššiu profesionalizáciu a odborné kapacity obecného úradu. Prejavilo sa to aj v úrovni projektov, ktoré sa zameriavajú na zmenu klímy a možné riziká pre danú lokalitu.

Zmena prístupu – voda ako priateľ

Najväčším zdrojom, ale zároveň aj hrozbou je pre Ullensvang voda. Či už voda z topiaceho sa snehu, alebo stále častejšie nárazové a nepredvídateľné búrky, počas ktorých spadne veľké množstvo zrážok v krátkom čase. Systém odvodňovacích kanálov budovaný v minulom storočí však nie je schopný zvládať nárazovo také veľké množstvo vody a vznikajú lokálne záplavy, s ktorými máme skúsenosti aj na Slovensku.

Z pôvodného konceptu, ktorý zahŕňal čo najrýchlejšie odvedenie zrážok z mesta sa súčasné postupy menia na spomalenie vody kombináciou vodozádržných opatrení s využitím lokálneho vsakovania vody spolu so sekciami kanálov a nádrží, ktoré sú vybavené senzormi a otvárané podľa potreby. Zadržaná voda zároveň slúži na zásobovanie zelene v meste a znižujú sa tak náklady na pravidelné zalievanie.

Dôležitý je tiež koncept výstavby nových budov, kedy mesto požaduje realizáciu podzemných nádrží na zrážkovú vodu. Nádrže je povinný zrealizovať majiteľ budovy, avšak sú následne zapojené do obecného systému a sú vybavené senzormi vo vlastníctve mesta. Celkový proces využíva umelú inteligenciu na učenie sa a lepší manažment celého systému, aj v nadväznosti na údaje z hydrometeorologického ústavu.

Inšpiráciou pre Ullensvang je prístup mesta Oslo, ktoré v roku 2019 získalo titul „Európske hlavné zelené mesto. S mestom Oslo spolupracuje Ullensvang na viacerých projektoch a využíva odborné kapacity väčšieho partnera. Cieľom mesta Oslo je opätovné otvorenie a sprístupnenie pôvodných riečisk, ktoré boli v minulom storočí zvedené pod zem a znovu privedenie vody do života mesta a jej integrácia v rámci verejného priestoru. Dôležitá je zmena myslenia – vnímať vodu nie ako hrozbu, ale ako cenný zdroj, ktorý prispieva k lepšej klíme v meste a kvalite života pre jeho obyvateľov.