Vystúpenie Rastislava Chovanca, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR na konferencii „ Slovensko na ceste k Smart Cities “.

Podporujme inovácie v slovenských mestách

Na štvrtom ročníku konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“ sme využili príležitosť, že sa jej zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislava Chovanca a požiadali sme ho o rozhovor.

Vo februári sa uskutočnila už štvrtá konferencia „Slovensko na ceste k Smart Cities“. Ministerstvo hospodárstva SR bolo spoluorganizátorom konferencie, podobne ako v  minulom roku. V čom bola tohtoročná konferencia pre vás iná?

Minuloročná konferencia sa niesla ešte v znamení motivácie vytvárať inteligentné mestá, tento rok už vystúpili prvé mestá so svojimi zámermi na realizáciu pilotných projektov v oblastiach ako smart mobilita, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva, racionálne narábanie s energetickými zdrojmi v mestách. Novinkou bola účasť špičkových zahraničných odborníkov, ktorí nás oboznámili s tým, čo u nás zatiaľ neprebehlo – s aplikačnou praxou pokiaľ ide o tvorbu inteligentných miest.

Naše ministerstvo sa problematikou Smart Cities zaoberá z pozície podpory podnikateľského prostredia. Usilujeme sa vytvoriť podmienky, ktoré budú motivovať najmä malé a  stredné podniky, aby prichádzali s aplikáciami na pomoc inteligentným mestám. Na druhej strane sme radi, keď mestá vytvárajú trh pre malé – najmä lokálne inovatívne firmy. Konferencia urobila ďalší krok k  tomu, aby sa vytvorila na Slovensku Smart komunita, ktorá bude na strane miest generovať požiadavky a na strane inovačných firiem prinášať riešenia. My z hľadiska štátnej správy nemôžeme tento proces riadiť, my ho chceme podporovať.

Aké konkrétne formy podpory zvažuje vaše ministerstvo?

Nielen, že ich zvažujeme, ale už sme pripravili výzvu zameranú na podporu inovatívnych riešení v slovenských mestách. Podporovať budeme podnikateľov, ale konečnými používateľmi inovatívnych riešení budú mestá a  ich obyvatelia. Mestá sú tými celkami, ktoré rozvíjajú regióny, mestské inovácie sú dôležitým faktorom modernizácie a rozvoja nielen miest, ale aj mestských oblastí. Príklady zo zahraničia ukazujú, že v inteligentných mestách a ich okolí rastie zamestnanosť – a je pomerne stabilná. Ľudia a firmy tu ostávajú, nepresúvajú sa o pár rokov za lepšími podmienkami. Oni tie lepšie podmienky spoluvytvárajú….

Dá sa očakávať, že téma Smart Cities bude v  nasledujúcich rokoch celkovo viac podporovaná aj zo strany našej vlády, prípadne tiež zo strany Európskej Komisie?

Celkovo možno povedať, že téma inteligentných miest je silnou témou. Podporuje ju Európska Komisia, podporujú ju členské štáty. Vedie ku zlepšeniu kvality života v mestách. Je založená na iniciatíve miest – už som spomínal, štát ju nemá veľmi ako zastrešiť, môže ju však účinne podporovať, lebo mestské inovácie sú ekonomicky efektívne.

Okrem spomenutej podpory zo strany nášho ministerstva vnímame snahu Úradu podpredsedu vlády, ktorý zvažuje intenzívnejšie využitie eurofondov pre túto oblasť a priamo pre mestá. Centrálny koordinačný orgán vytvoril odbornú pracovnú skupinu, ktorá skúma možnosti využitia zdrojov z jestvujúcich operačných programov – teda ešte v súčasnom programovom období.

Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky od zahraničných partnerov – predniesli ich skúsení zástupcovia významných organizácií s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou Smart Cities. Aký prínos mala táto časť konferencie pre vás, pre vaše ministerstvo?

Rozvoj Smart Cities je úzko spojený s mestskými inováciami a modernými technológiami. Ich nositeľmi sú súkromné spoločnosti, vedecké a výskumné inštitúcie, neziskové organizácie. Niektoré z organizácií, ktoré mali zástupcov na konferencii poznám. Spoločnosti ako State of Green a Gate 21 z Dánska sa podieľajú na príprave konceptov zameraných na to, aby Dánsko do roku 2050 vyrábalo elektrickú energiu iba z nefosílnych zdrojov. Mal som možnosť sa s touto problematikou oboznámiť v minulom roku na služobnej ceste do Kodane.

Inšpiráciou boli všetky príspevky na konferencii, pretože sme v etape, kedy sa snažíme získavať poznatky o fungovaní Smart Cities z celého sveta. Partneri zo Švédska, Francúzska, Veľkej Británie, ale aj z Maďarska a Českej republiky boli dobre vybratí a dúfam, že konferencia položila základy budúcej spolupráce s nimi. Mala by byť na osoh najmä našim mestám. Verím, že dobrým pokračovaním tejto spolupráce bude Letná škola Smart Cities, ktorú so škandinávskymi partnermi a Ministerstvom zahraničných vecí organizuje aj v  tomto roku slovenský Smart Cities klub.

Aké by bolo vaše odporúčanie, aby Slovensko na ceste k Smart Cities napredovalo ešte rýchlejšie?

Predovšetkým – veľa závisí od samotných miest. U nich všetko začína – nie výzvami. Mestá by mali by zvážiť svoje potreby, svoje možnosti a začať možno s menšími projektami – vždy však koncepčne. Preto v našej pripravovanej výzve zdôrazňujeme, aby mestá mali pripravené stratégie na oblasti, ktoré sa majú stať pre nich „smart“. Tvorba Smart Cities nie je založená iba na nákupe technológií. Je potrebné, aby mesto malo svoju víziu a vedelo presvedčiť všetkých aktérov, že sú vítaní pri jej napĺňaní. V konečnom dôsledku to budú ľudia – obyvatelia mesta, ktorí povedia, či Smart City má pre nich prínos, alebo to boli „rozflákané peniaze“. Vytváranie inteligentných miest je veľmi efektívny proces – je pod dohľadom verejnosti.

Ako k tomu môže prispieť štátna správa?

Z hľadiska štátnej správy sa treba dobre pripraviť na budúce programové obdobie, kedy je ešte šanca efektívne zapojiť európske zdroje aj do podpory vytvárania inteligentných miest. A to zdroje nielen dotačné, ale aj úverové. Projekty inteligentných miest sú projekty finančne návratné, preto si mestá môžu „dovoliť“ uvažovať aj s rozumným zadlžením – musí byť však starostlivo spočítané.

A napokon – bude potrebné sa pozrieť aj na iné európske programy, ktoré môžu mestá využívať priamo – môžu sa do nich zapojiť a získať know – how, môžu získať zaujímavých partnerov. Tu je opäť aktivita na strane miest. Môžu sa zapojiť tie mestá, ktoré sú na to personálne pripravené. Potreba znalosti problematiky a angličtiny vyžaduje mať na túto agendu pripravených ľudí. To sa pre mnohé mestá môže ukázať ako dosť veľká výzva, s ktorou budú sa budú musieť vyrovnať. Tu už nepostačí osveta, ale bude potrebné sa venovať serióznemu vzdelávaniu aj v tejto oblasti.ň

Zhováral sa: Vladimír Jurík