Spolupráca Smart Cities Klubu a Cyklokoalície prispeje k budovaniu odolnejších, zdravších a funkčnejších miest

Občianske združenia Smart Cities Klub a Cyklokoalícia uzavreli Memorandum o porozumení a spolupráci. Dokument podpísali v rámci bratislavskej konferencie Smart City Summit – SME na ceste ku Smart Cities s adekvátnou témou Moderné trendy v mestskej mobilite.

Spomenuté memorandum je logickým vyústením existujúceho nezávislejšieho vzťahu Smart Cities Klubu a Cyklokoalície a najmä vyjadrením spoločnej vôle angažovať sa v dlhodobom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov a väzieb medzi účastníkmi, ale aj ďalšími inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami združenými okolo konceptu Smart City.

Súčinnosť rovnocenných partnerov

„Koncept Smart City vnímame ako udržateľný a inovatívny spôsob rozvoja miest a mestských oblastí. V záujme jeho napĺňania sme sa zaviazali poskytovať si s Cyklokoalíciou všetku súčinnosť, a to z pozície rovnocenných partnerov.

Rozsah zoznamu konkrétnych už pomenovaných projektov a zámerov je dostatočným dôkazom zmysluplnosti a potrebnosti takejto obojstranne výhodnej spolupráce a vzájomnej podpory – úplne prirodzene vyplynula z prieniku našich agend a cieľov. Vopred sa tešíme na ich spoločné napĺňanie.

Som presvedčený, že pre obe zúčastnené strany a prenesene, samozrejme, pre samosprávy a ich obyvateľov môže táto kooperácia priniesť len a len úžitok,“ skonštatoval predseda Smart Cities Klubu (SCK) Miloslav Jurík.

Samosprávy ako kľúčový aktér zmien

„Cyklodoprava oprávnene získava na úrovni samospráv čoraz viac pozornosti: najmä v krízových časoch, no nielen vtedy, môže byť užitočným nástrojom pri budovaní odolnejších, zdravších a funkčnejších miest.

Na Slovensku sa v tejto oblasti stále máme čo učiť, a to od seba navzájom, ale aj na príkladoch zo zahraničných miest, ktoré s týmto procesom začali o pár rokov skôr. Sme veľmi radi, že môžeme podať slovenským samosprávam pomocnú ruku na základe našej expertízy a aktivít na úrovni národných politík.

Vážime si túto spoluprácu so Smart Cities Klubom, keďže práve aktívne samosprávy, ktoré združuje, sú kľúčovými aktérmi pri prechode k zdravšej, bezpečnejšej a príjemnejšej doprave na Slovensku,“ uviedol prezident Cyklokoalície Dan Kollár.

Letná škola, konferencia, workshopy aj newsletter

Vstupné body a piliere spolupráce SCK a Cyklokoalície tvoria Letná škola Smart Cities, čiže študijné pobyty zamerané na získavanie zahraničných skúseností, medzinárodná konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities a okrem toho Smart Cities Academy, čo je séria workshopov a školení organizovaných SCK v spolupráci s domácimi a zahraničnými expertmi a určených predovšetkým pre vedúcich pracovníkov.

Do stanoveného portfólia však patria aj kooperácia pri tvorbe obsahu, distribúcii a propagácii elektronického newslettra Happy Smart Cities, expertný prínos pri koncipovaní strategických dokumentov a tvorbe konkrétnych projektov, aktivity súvisiace s podporou udržateľnej mestskej mobility či zjednocovanie stanovísk pre zastúpenie v ministerských komisiách s cieľom zlepšiť prístup k budovaniu cyklistickej infraštruktúry.

Zvyšovanie povedomia a vedomostnej úrovne

V neposlednom rade memorandum vyzýva k aktívnemu vyhľadávaniu možností zapájať sa do medzinárodných projektov na podporu rozvoja cyklodopravy, a to vrátane projektov na zvyšovanie povedomia o téme, respektíve vedomostnej úrovne pracovníkov mestských, okresných či krajských úradov o najnovších trendoch vo sfére aktívnej mobility. Znenie dokumentu zdôrazňuje, že v tomto smere je dôležitá spolupráca s Európskou cyklistickou federáciou (ECT) a EIT Urban Mobility – iniciatívou Európskeho inovačného a technologického inštitútu ako orgánu Európskej únie.

Cyklokoalícia sa ako oslovený a prizvaný partner už v minulosti podieľala na viacerých projektoch SCK. Podpis memoranda formálne orámcoval a zastrešil dvojsmerný tok informácií a výmenu skúseností. Komplexné vyhodnotenie plnenia sa udeje minimálne raz ročne na osobnom stretnutí zástupcov oboch občianskych združení.