Udržateľná doprava a Plán obnovy so zameraním na cyklistickú dopravu

Z pozície štátu je potrebné dlhodobo a systémovo podporovať rozvoj ekologických a trvalo udržateľných dopravných módov šetrných k životnému prostrediu, či už verejnú osobnú dopravu alebo cyklistiku ako takú. V rámci verejnej osobnej dopravy sa štát usiluje podporovať železničnú a električkovú dopravu, ktorá by mala byť nosným dopravným systémom v rámci Slovenska. Na tento systém by mala nadväzovať prímestská autobusová a mestská hromadná doprava. V rámci ekologizácie a modernizácie vozidlového parku by mali jednotliví dopravcovia postupne zavádzať do prevádzky elektrobusy či vozidlá s alternatívnym pohonom. Taktiež je dôležité podporovať ekologické formy nákladnej dopravy s cieľom presunúť časť prepravených tovarov z cestnej dopravy na železničnú. Na splnenie predtým uvedených cieľov by mali prispieť významnou mierou aj európske finančné zdroje získané v rámci národného Plánu obnovy a odolnosti.

Podpore udržateľnej dopravy je v rámci Plánu obnovy a odolnosti schváleného zo strany Európskej komisie venovaný komponent 3, ktorý sa člení obsahovo na 4 reformy a 4 investície. Do júna 2026 bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci svojej pôsobnosti zodpovedať za plnenie míľnikov a cieľov v rámci troch reforiem – Reforma prípravy investičných projektov v doprave, Reforma verejnej osobnej dopravy, Reforma intermodálnej nákladnej dopravy a troch investícií – Rozvoj štruktúry nízkouhlíkovej dopravy, Podpora ekologickej osobnej dopravy, Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy. Reformu na zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy a investíciu na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony bude vecne pokrývať Ministerstvo hospodárstva SR. Riadiacim orgánom, resp. národnou koordinačnou a implementačnou autoritou bude Úrad vlády SR, pod ktorý budú patriť tzv. vykonávatelia jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti – príslušné ministerstvá.

Rezort dopravy v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR pripravuje zákon o verejnej osobnej doprave, ktorý by mal nastaviť podmienky pre efektívnejšiu koordináciu, financovanie a objednávanie železničnej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom koordinačného orgánu pre verejnú dopravu. Zákon by mal zjednotiť jednotlivé dopravné módy verejnej osobnej dopravy v oblasti štandardov, cestovných poriadkov, nadväzností, eliminácie súbehov, ako aj zjednotenia tarifných a  prepravných podmienok. Cieľom je umožniť cestovať na jeden cestovný doklad rôznymi druhmi dopravy objednávanými vo verejnom záujme, ako aj podporiť rozvoj integrovaných dopravných systémov.

MDV pripravuje nový zákon: Zjednotenie podmienok verejnej osobnej dopravy a  cestovanie na jeden cestovný doklad | Topky.sk

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

V Pláne obnovy a odolnosti sa počíta aj s významnou podporou cyklistickej dopravy v celkovej výške cca 105 mil. eur. Cieľom je do júna 2026 vybudovať aspoň 200 km novej cyklistickej infraštruktúry a 5 000 bezpečných parkovacích miest pre bicykle na železničných staniciach a zastávkach, aby mohli cestujúci pohodlne prestúpiť z bicykla na vlak a naopak. V rámci otvorenej výzvy na predkladanie projektov budú oprávneným územím samosprávy patriace do takzvaných území Udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktoré sú vyčlenené na základe metodiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na účely čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Územie UMR pozostáva z jadrového mesta a okolitých obcí so vzájomnými väzbami, pričom počet obyvateľov celého územia je minimálne 40-tisíc. Samosprávy mimo územia UMR sa budú môcť uchádzať o podporu cyklodopravných projektov podporujúcich mestskú, prímestskú a medzimestskú cyklistiku z EŠIF v rámci pripravovaného Operačného programu Slovensko. Jedným z cieľov Plánu obnovy a odolnosti je dosiahnuť 10 % podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v mestskej a prímestskej doprave. V súčasnosti sa tento podiel odhaduje približne na 5 %. Treba však podotknúť, že projekty na podporu voľnočasového bicyklovania, respektíve cykloturistiky nebudú môcť byť z tohto zdroja financované. V tomto prípade bude podpora smerovať z EŠIF a Operačného programu Slovensko. Ďalším míľnikom v  Pláne obnovy a  odolnosti je do konca roka 2021 vypracovať a zverejniť metodiku posudzovania, hodnotenia a priorizácie projektov rozvoja cyklistickej infraštruktúry, ktorá bude zároveň nevyhnutnou podmienkou na efektívne čerpanie finančných prostriedkov na budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. K nej bude vypracovaná aj metodika analýzy prínosov a nákladov (Cost Benefit Analysis – CBA) pre cyklistickú infraštruktúru, ktorú možno využiť aj pre iné možnosti financovania, ako sú EŠIF či verejné zdroje štátneho rozpočtu. Metodika vychádza z reálneho alebo modelovaného potenciálu dopytu s cieľom podporiť zmysluplné infraštruktúrne cykloprojekty, ktoré prispejú k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy v našich mestách, v prípade Plánu obnovy a odolnosti najmä pri dochádzke do zamestnania, škôl, s väzbou na železničné stanice.

Zdroj: Mgr. Michal Hladký, odbor stratégie dopravy MDV SR 2022, Douša 2022, Program Slovensko, Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, Plán obnovy a odolnosti.